Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English
Jogszabálygyűjtemény a BMK gondozásában 

(Hatályos: 2011. 07. 31., utolsó módosítás: 2011. 09. 13.)

Adók, Illetékek, Járulékok

1990. évi XCIII. tv. az illetékekrõl

1990. évi C. tv. a helyi adókról

1991. évi LXXXII. tv. a gépjármûadóról

1995. évi CXVII. tv. a személyi jövedelemadóról

1996. évi LXXXI. tv. a társasági adóról és az osztalékadóról

1997. évi LXXX. tv. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl

1997. évi LXXXI. tv. a társadalombiztosítási nyugellátásról

1997. évi LXXXII. tv. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíj-pénztárakról

1997. évi LXXXIII. tv. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól

2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról

2010. évi XC. tv. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról

1998. évi LXVI. tv. az egészségügyi hozzájárulásról

2003. évi XCII. tv. az adózás rendjérõl

2003. évi CXXVII. tv. a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

2005. évi CXX. tv. az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról

202/1996. (XII.23.) Korm. r. az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1996. évi LXXXVIII. tv. végrehajtásáról

122/1997. (VII.17.) Korm. r. a készülék üzemben tartási díj beszedésének részletes szabályairól

168/1997. (X.6.) Korm. r. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló LXXXI. tv. végrehajtásáról

195/1997. (XI.5.) Korm. r. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. tv. végrehajtásáról

217/1997. (XII.1.) Korm. r. a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tv. végrehajtásáról

190/2004. (VI. 8.) Korm. r. a gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról

19/2008. (VI. 13.) PM r. a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatérítési jogának gyakorlásához fûzõdõ igazolási kötelezettségekrõl, az általános forgalmiadó-visszatérítési kérelem kötelezõ adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról

KSH tájékoztató a gazdasági tevékenységek új osztályozási rendszerérõl (Statisztikai Közlöny 2007/2.)

9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl kiadott TEÁOR’03 és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról

9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérõl kiadott TEÁOR’03 és TEÁOR’08 közötti fordítókulcsról

   
Állam- és művelődésigazgatás, alapjogok         

1949. évi XX. tv. a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról

1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl

1993. évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól

1997. évi CXL. tv. a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl

1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekrõl

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról

2001. évi LXII. tv. a szomszédos államokban élõ magyarokról

2003. évi CXXV. tv. az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról

2004. évi I. tv. a sportról

2004. évi II. tv. a mozgóképrõl

2004. évi XXIX. tv. az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról

2004. évi CXL. tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2005. évi XC. tv. az elektronikus információszabadságról

2006. évi XXXVIII. tv. a szellemi kulturális örökség megõrzésérõl szóló, Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény kihirdetésérõl

2007. évi CI. tv. a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról

2008. évi VI. tv. a kulturális kifejezések sokszínûségének védelmérõl és elõmozdításáról szóló, Párizsban 2005. év október hó 20. napján elfogadott UNESCO egyezmény kihirdetésérõl

2009. évi LX. tv. az elektronikus közszolgáltatásról

2009. évi LXXVI. tv. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

2009. évi CXXII. tv. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 

2009. évi CLXIII. tv. a tisztességes eljárás védelméről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

2010. évi CXXXI. tv. a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről

2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

20/1992. (I.28.) Korm. r. a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat és hatásköreirõl

4/1997. (I. 22.) Korm. r. az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl

132/2000. (VII.14.) Korm. r. a középületek fellobogózásának egyes kérdéseirõl

237/2001. (XII.10.) Korm. r. a nemzeti gyászról

173/2003. (X.28.) Korm. r. a nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról

305/2005. (XII.25.) Korm. r. a közérdekû adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkeresõ rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról

309/2006. (XII. 23.) Korm. r. a Balassi Intézet létrehozásáról

1/2007. (I. 9.) Korm. r. az oktatásügyi közvetítõi szolgálat, a könyvtári intézet, a közmûvelõdési tanácsadó és szolgáltató szerv és a mûbíráló szerv kijelölésérõl

335/2007. (XII. 13.) Korm. r. a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény végrehajtásáról

210/2009. (IX. 29.) Korm. r. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

225/2009. (X. 14.) Korm. r. az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybevételéről

239/2009. (X. 20.) Korm. r. a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről

78/2010. (III. 25.) Korm. r. az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól

212/2010. (VII. 1.) Korm. r. az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről

31/2011. (III. 17.) Korm. r. a népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokról

18/2005. (XII.27.) IHM r. a közzétételi listákon szereplõ adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

6/2006. (V. 17.) IHM rendelet a rádióamatõr szolgálatról

2/1999. (IX.24.) ISM r. a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl

8/1996. (VII.25.) MKM r. a Magyar Köztársaság címerének a mûvelõdési és közoktatási miniszter ágazati irányítása alá tartozó kulturális intézmények általi használatáról

14/2010. (XII. 14.) KIM r. a külföldi magyar intézetekről

14/2001. (VII.5.) NKÖM r. a könyvtári szakfelügyeletrõl

20/2002. (X. 4.) NKÖM r. a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

12/2004. (V.21.) NKÖM r. a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról

46/2007 (XII. 29.) OKM r. az „art” mozik minõsítésének, és a filmalkotások korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl

23/2005. (VIII.9.) NKÖM r. a közmûvelõdési feladatellátás országos szakfelügyeletérõl  

2/2010. (I. 14.) OKM r. a muzeális intézmények működési engedélyéről 

10/2010. (III. 11.) OKM r. a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

27/2009. (XII. 3.) SZMM r. a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól

2/2010. (III. 17.) OKM határozat az irányítása alatt működő költségvetési szervek besorolásáról

57/1996. (HK 23.) HM út. a honvédelmi ágazatban végzendő művelődési tevékenységről

60/1992. (XI.17.) AB határozat jogi iránymutatás alkotmányosságának utólagos vizsgálatára irányuló indítványról

A Képzõ- és Iparmûvészeti Lektorátus közleménye a mûvészeti alkotások szakvéleményezésében közremûködõ szakértõk névjegyzékérõl (Kult. Közl. 1997/7.; http://www.lektoratus.hu/szakertoi/index.html

„A kulturális modernizáció irányai” (olvasható: a http://www.okm.gov.hu  Internet oldalon)

Magyar Művelődési Intézet és

művészeti Lektorátus alapító okirata (Hiv. Ért. 2010/19.)
Hagyományok Háza alapító okirata (Hiv. Ért. 2010/19.)

   
Behozatal és kivitel

 • 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelmérõl

  14/2010. (XI. 25.) NEFMI r. a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről 

   
Büntetőjog és szabálysértés

1978. évi IV. tv. a Büntetõ Törvénykönyvrõl

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1998. évi XIX. tv. a büntetõeljárásról

1999. évi LXIX. tv. a szabálysértésekrõl

1979. évi 5. tvr. a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. tv. hatálybaléptetésérõl és végrehajtásáról

218/1999. (XII.28.) Korm. r. az egyes szabálysértésekről

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

11/2000. (II.23.) BM r. a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. tv. végrehajtásáról

   
Gazdálkodás, számvitel, pénzügy, vám

kötelezettségének sajátosságairól

1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról

1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről

1996. évi XXV. tv. a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról

1996. évi. LVII. tv. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

2000. évi C. tv. a számvitelről

2003. évi CXXVI. tv. a közösségi vámjog végrehajtásáról

2003. évi CXXIX. tv. a közbeszerzésről

2011. évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről
 
2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról

2008. évi III. tv. az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól
 
  2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2010. évi CLXIX. tv. a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről

114/1992. (VII.23.) Korm. r. a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységéről

115/1992. (VII.23.) Korm. r. az alapítványok gazdálkodási rendjéről

224/2000. (XII.19.) Korm. r. a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

249/2000. (XII. 24.) Korm. r. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

193/2003. (XI.26.) Korm. r. a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről

308/2004. (XI.13.) Korm. r. az európai zászló és az európai lobogó használatának részletes szabályairól

55/2005. (III.26.) Korm. r. a jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes módon felhasznált európai uniós forrásokból származó és a kapcsolódó állami támogatások behajtásának eljárási rendjéről

292/2009. (XII. 19.) Korm. r. az államháztartás működési rendjéről

15/2004. (IV. 5.) PM rendelet a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól

3/2011. (I. 24.) MNB r. a jegybanki alapkamat mértékéről

2/2010. (I. 28.) MNB r. a forint- és az eurobankjegyek utanzatáról

1/2009. (IX. 11.) PM irányelv az államháztartási belső kontroll standardokról

2/2009. (XII. 4.) PM irányelv az államháztartási belső ellenőrzési standardokról

8005/2007. (PK. 14.) PM tájékoztató a költségvetési szervek új ágazati osztályozási és besorolási rendjéről

8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartási szakfeladatok rendjéről 

7003/2007. (AEÉ 10.) APEH irányelv a méltányossági jogkör gyakorlásáról, az adómérséklésre és a fizetési könnyítés engedélyezésére irányuló kérelmek elbírálása során követendő eljárásról

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek USA dollárra átszámított árfolyamairól (Magy. Közl. 2002/167.)

A Magyar Nemzeti Bank közleménye a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól (Hiv. Ért. 2011/39.)

8/2010. (VIII. 25.) KSH közlemény a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

Iratkezelés
1995. évi LXVI. tv. a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl335/2005. (XII.29.) Korm. r. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeirõl

24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM r. a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekrõl

Jeles napok, évek   
 

február 25. = a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja  1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről 

március 15. = az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja - 1991. évi VIII. tv. a Magyar Köztársaság állami ünnepérõl 1.§, 2.§

március 23. = Magyar – Lengyel Barátság Napja - 17/2007. (III. 14.) OGY h. a Magyar – Lengyel Barátság Napjáról

április 16. = a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja <- 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

május 9. = Európa Napja - 2005. évi XXXVII. tv. május 9-e Európa Napjává nyilvánításáról

május 10. = Madarak és Fák Napja - 1996. évi LIII. tv. a természet védelmérõl (64.§(3)

május utolsó vasárnapja = a Magyar Hõsök Emlékünnepe - 2001. évi LXIII. tv. a magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl

június 4. = Nemzeti Összetartozás Napja <- 2010. évi XLV. tv. a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről 

június 19. = nemzeti emléknap - 2001. évi XVII. tv. az ország szabadsága visszaszerzésének jelentõségérõl és a magyar szabadság napjáról 2.§

június utolsó szombatja = a magyar szabadság napja - 2001. évi XVII. tv. az ország szabadsága visszaszerzésének jelentõségérõl és a magyar szabadság napjáról 3.§

 július 22. = a nándorfehérvári diadal emléknapja <- 58/2011. (VII. 7.) Ogy. h. a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről

 augusztus 20.= államalapító Szent István ünnepe, hivatalos állami ünnep - 1991. évi VIII. tv. a Magyar Köztársaság állami ünnepérõl 1.§, 2.§)

szeptember 15. = a Demokrácia Nemzetközi Napja  81/2008. (IX. 18.) Ogy. h. a Demokrácia Nemzetközi Napjáról

szeptember 30. = a Helyi Önkormányzatok Napja - 57/2000. (VI.16.) OGY h. a Helyi Önkormányzatok Napja megünneplésérõl

október 6. = nemzeti gyásznap, az Aradi Vértanúk Emléknapja <- 237/2001. (XII.10.) Korm. r. a nemzeti gyászról, 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

október 23. = az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja - 1991. évi VIII. tv. a Magyar Köztársaság állami ünnepérõl 1.§, 2.§

november 3. = a Magyar Tudomány Napa - 2003. évi XCIII. tv. a Magyar Tudomány Ünnepérõl

november 4. = a Nemzeti Gyász Emléknapja <- 1137/2010. (VII. 1.) Korm. h. a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről

december 14. = a Hûség Napja - 244/2001. (XII.14.) Korm. r. a Hûség Napjáról

december 18. = a Kisebbségek Napja - 116/1995. (IX.28.) Korm. r. a Kisebbségek Napjáról 1.§

2011. = Liszt Ferenc Emlékév - 1256/2010. (XI. 25.) Korm.h. a 2011-es Liszt évforduló méltó megünnepléséről

   
Képesítési és szakmai követelmények

9/1995. (II.3.) Korm. r. a köztisztviselõk képesítési elõírásairól

35/1998. (II.27.) Korm. r. a közigazgatási szakvizsgáról

199/1998. (XII.4.) Korm. r. a köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási vezetõképzésrõl

126/2009. (VI. 15.) Korm. r. a közigazgatási versenyvizsgáról

40/2010. (II. 26.) Korm. r. a közigazgatási felsővezetői képzésről

2/1993. (I.30.) MKM r. az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekrõl

16/1994. (VII.8.) MKM r. a szakmai követelmények kiadásáról

28/2011. (VIII.3.) NGM r. a költcségvetési szervnél belső ellenőrzési tevénységet végzők  nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről 

 1/2000. (I.14.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerérõl, követelményeirõl és a képzés finanszírozásáról

9/2002. (IV.5.) NKÖM r. a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl

31/2004. (XI.13.) OM r. az Országos szakértõi, az Országos vizsgáztatási, az Országos szakmai szakértõi és az Országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzékrõl, valamint a szakértõi tevékenységrõl

30/2008. (XI. 24.) OKM r. az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl

19/2010. (IV. 23.) OKM r. a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről

25/2010. (V. 14.) OKM r. az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

18/2009. (X. 6.) PM r. a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről

18/2009. (X. 6.) PM r. a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről

Az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnökségének tájékoztatója a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerérõl (Magy. Közl. 2005/123.)

A Nemzeti Közigazgatási Intézet tájékoztatója a közigazgatási szakvizsga hatályos követelményrendszerérõl (Hiv. Ért. 2011/25.)

Tájékoztató a közigazgatási alapvizsga államháztartási ismeretek témakör 2009. március 1-jétõl hatályos követelményrendszerérõl (Hiv. Ért. 2009/8.)

Az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet alapján a Közművelődési Akkreditációs Bizottságtól alapítási és indítási engedélyt kapott képzési programok jegyzéke (http://www.nefmi.gov.hu/kozerdeku-adatok/tevekenysegre-mukodesre/egyedi-kozzeteteli-lista/egyedi-kozzeteteli)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium közleménye szakképesítések központi programjának a kiadásáról (Okt. és Kult. Közlöny 2009/16.)

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye a 2010. február 1-je és február 28-a között alkalmazható üzemanyagárakról (Hiv. Ért. 2010/5.)

   
Kitüntetés

 • 268/2004. (IX.24.) Korm. r. a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja, a Népmûvészet Mestere díj alapításáról
 • 3/1999. (II.24.) NKÖM r. a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható mûvészeti és egyéb szakmai díjakról

  Kulturális kitüntetések, javaslattétel, adományozás rendje =

  http://www.nefmi.gov.hu/miniszterium/oktatasi-kituntetesek/kulturalis-kituntetesek
   

 

   
Költségtérítések, kedvezmények és segélyek

 • 1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról
 • 60/1992. (IV.1.) Korm. r. a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, erdészeti és halászati erõgépek üzem- és kenõanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl
 • 168/1995. (XII.27.) Korm. r. a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekrõl
 • 39/1998. (III.4.) Korm. r. a munkábajárással összefüggõ terhek csökkentését célzó   támogatásokról, valamint a munkaerõ-toborzás támogatásáról
 • 157/2000. (IX.13.) Korm. r. a dokumentumvásárlási hozzájárulásról
 • 194/2000. (XI.24.) Korm. r. a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl
 • 6/2001. (I.17.) Korm. r. a könyvtárhasználókat megilletõ egyes kedvezményekrõl
 • 278/2005. (XII.20.) Korm. r. a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítõ munkavállaló élelmezési költségtérítésérõl
 • 85/2007. (IV.25.) Korm. r. a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl
 • 39/2010. (II. 26.) Korm. r. a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről
 • Az OKM közleménye a 2009. évi dokumentumvásárlási hozzájárulásról (Okt. és Kult. Közl. 2009/42.)
 • OKM közlemény a kulturális szakemberek szervezett biztosított normatív hozzájárulásáról (Okt. és Kult. köz. 2009/9.)
 • Az NKÖM, OKM tájékoztatója a muzeális intézmények díjmentes látogatását biztosító igazolásról (Kult. Közl. 2002/23 + 2004/2 + 2004/12. + 2005/1. + 2005/27. + 2007/2.) + Okt. és Kult. Közl. 2009/18.)

  A Nemzeti Adó- és  Vámhivatal közleménye a 2011. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról (Hiv. Ért. 2011/41.)

   
Média

 • 2010. évi CIV. tv. a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól

  2010. évi CLXXXV. tv. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról
 • 12/1986. (IV.22.) MT r. a sajtóról szóló 1986. évi II. tv. végrehajtásáról
 • 29/1986. (IX.1.) MM r. az egyes sajtótermékek engedélyezésérõl és az impresszum feltüntetésérõl

  20/2005. (VI.16.) NKÖM r. az idõszaki lapok nyilvántartásba vételéért és kezeléséért   fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról

   
Munkaügy, bérezés

1989. évi VII. tv. a sztrájkról

1991. évi IV. tv. a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról

1992. évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvérõl

1992. évi XXIII. tv. a köztisztviselõk jogállásáról

1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról

1996. évi LXXV. tv. a munkaügyi ellenõrzésrõl

2003. évi CXXV. tv. az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról

2004. évi CXXII. tv. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról

2004. évi CXXIII. tv. a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekû önkéntes tevékenységrõl

2007. évi CLII. tv. egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

2010. évi LXXV. tv. az egyszerűsített foglalkoztatásról

2010. évi CLXXV. tv. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. évi törvény módosításáról

2010. évi C. tv. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról

2011. évi  CVI. tv. a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkozatáshoz kapcsolódó egyéb törvények módosításáról

150/1992. (XI.20.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a mûvészeti, a közmûvelõdési és a közgyûjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggõ egyes kérdések rendezésére

6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja.

172/2000. (X. 18.) Korm. r. a központosított illetményszámfejtésrõl

67/2004. (IV.15.) Korm. r. az Egységes Munkaügyi Nyilvántartással kapcsolatos bejelentési és nyilvántartási kötelezettség szabályozásáról

355/2007. (XII. 23.) Korm. r. a Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek tekintetében alkalmazott, a munkerõ szabad áramlásával összefüggõ átmeneti szabályokról

388/2007. (XII. 23.) Korm. r. a közalkalmazotti pályázatoknak a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv honlapján történõ közzétételére vonatkozó részletes szabályokról

70/2009. (IV. 2.) Korm. r. a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról

283/2009. (XII. 11.) Korm. r. a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról


316/2009. (XII. 28.) Korm. r. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2010. évi eseti kereset-kiegészítéséről

223/2010. (VII. 30.) Korm. r. az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény végrehajtásáról

292/2010. (XII. 22.) Korm. r. a köztisztviselők és a kormánytisztviselők tartalékállományba helyezéséről

337/2010. (XII. 27.) Korm. r. a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

352/2010. (XII. 30.) Korm. r. a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról

24/2011. (III. 9.) Korm. r. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentatívitásának megállapításáról

2/2004. (I.15.) FMM r. a kollektív szerzõdések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

30/2004. (XII.21.) FMM r. a különleges foglalkoztatási állományba helyezett köztisztviselõ elhelyezkedését segítõ munkaerõpiaci szolgáltatások és azok igénybevételének részletes szabályairól

15/2005. (IX.2.) FMM r. a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás megállapításának részletes szabályairól

1/2006. (II. 2.) FMM r. a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról

6/1992. (VI.27.) MüM r. a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszerérõl

7/2010. (XII. 14.) NGM r. a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

37/2001. (X.25.) PM r. a központosított illetményszámfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi adatszolgáltatás rendjérõl

8/2005. (II.08.) PM r. a prémiumévek programmal, valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól

31/2005. (IX.29.) PM r. a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

7/2009. (IV. 11.) PM-SZMM e. r. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásáról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8.§-ában meghatározottjárulékkedvezmények érvényesítésének és ellenőrzésének részletes feltételeiről és szabályairól

16/2010. (V. 13.) SZMM rendelet a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről

6/2007. (OK. 19.) OKM ut. az Oktatási és Kulturális Minisztériumban, és az általa felügyelt központi költségvetési szerveknél szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerzõdéssel történõ igénybevételérõl

7/2010. (IV. 23.) KSH közl. a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszeréről

Ágazati megállapodás a sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény alapján (Kult. Közl. 2004/3.)

   
Munka- és egészségvédelem

1993. évi XCIII. tv. a munkavédelemrõl

1999. évi XLII. tv. a nemdohányzók védelmérõl és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

89/1995. (VII. 14.) Korm. r. a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

21/2001. (II.14.) Korm. r. a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról

175/2003. (X.28.) Korm. r. a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrõl

284/2007. (X. 29.) Korm. r. a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

23/2011. (III. 8.) Korm. r. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

46/2001. (XII.27.) BM r. a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól

25/1998. (XII. 27.) EüM r. az elsõsorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeirõl

50/1999.(XI.3.) EüM r. a képernyõ elõtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeirõl

65/1999. (XII. 22.) EüM r. a munkavállalók munkahelyen történõ egyéni védõeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeirõl

25/2000. (IX.30.) EüM-SZCSM e.r. a munkahelyek kémiai biztonságáról

26/2000. (IX.30.) EüM r. a foglalkozási eredetû rákkeltõ anyagok elleni védekezésrõl és az általuk okozott egészségkárosodások megelõzésérõl

66/2005. (XII. 22.) EüM r. a munkavállalókat érõ zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekrõl

37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM e. r. egyes nem üzleti célú, szabadidõs szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeirõl

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjérõl

13/1998. (V. 6.) KTM r. a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeirõl, valamint a barlangok kiépítésérõl

93/2007. (XII. 18.) KvVM r. a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenõrzésének módjáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

35/1997. (XII.5.) MKM rendelet a Színházmûvészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról

5/1993. (XII.26.) MüM r. a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2/1998. (I.16.) MüM r. a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekrõl

12/2000. (VI. 15.) NKÖM rendelet a Televízió és Mozgófilm Felvételi és Közvetítési Biztonsági Szabályzat kiadásáról

27/1995. (VII.25.) NM r. a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

27/1996. (VIII.28.) NM r. a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról

33/1998. (VI.24.) NM r. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl

3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes r. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl

   
Oktatás, képzés

1993. évi LXXVI. tv. a szakképzésrõl

1993. évi LXXIX. tv. a közoktatásról

2001. évi CI. tv. a felnõttképzésrõl

2005. évi CXXXIX. tv. a felsõoktatásról

71/1998. (IV.8.) Korm. r. az idegennyelv-tudást igazoló, államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjérõl és a nyelvvizsga bizonyítványokról

22/2004. (II.16.) Korm. r. a felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól

111/2010. (IV. 9.) Korm. r. a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól

133/2010- (IV. 22.) Korm. r. az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről

24/2004. (VI.22.) FMM r. az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól

37/2003. (XII.27.) OM r. az Országos Képzési Jegyzékrõl

1/2006. (II.17.) OM r. az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl

8/2006. (III.23.) OM r. a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképzõ központ tanácsadó testületéről

2/2010. (II. 16.) SZMM r. a felnőttképzési tevékenység megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól

12/2010. (IV. 20.) SZMM rendelet a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

13/2010. (IV. 22.) SZMM r. a digitális írástudás elsajátítására irányuló képzési részek alóli mentesség szabályairól

A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatója a belső ellenőrök, gazdasági vezetők és költségvetési szervek vezetőinek kötelező szakmai továbbképzéséről (Hiv. Ért. 2011/23.)

   
Polgári jog

1952. évi III. tv.a polgári perrendtartásról

1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl  

   
Statisztika

1993. évi XLVI. tv. a statisztikáról

170/1993. (XII.3.) Korm. r. a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tv. végrehajtásáról

288/2009. (XII. 15.) Korm. r. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

288/2009. (XII. 15.) Korm. r. az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetőségéről (Hiv. Ért. 2010/100.)

   
Szerzői jogok, díjak, szerződések

1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről

1998. évi XLIV. tv. az előadóművészek, a hangfelvétel-előállítók és a műsorsugárzó szervezetek védelméről szóló, 1961-ben, Rómában létrejött nemzetközi egyezmény kihirdetéséről

1999. évi LXXVI. tv. a szerzői jogról

2004. évi XLIX. tv. a Szellemi Tulajdon Világszervezete 1996. december 20-án, Genfben aláírt Szerzői Jogi Szerződésének, valamint Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződésének kihirdetéséről

1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról
A nemzeti kulturális örökség miniszterének közleménye a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.. törvény szerint nyilvántartásba vett közös jogkezelő egyesületekről (Magy. Közl. 2000/10. + 2000/94. + 2001/10. + 2001/45. + 2001/111. + 2002/124. + 2003/55. + 2003/103. + 2004/85. + 2005/91. + 2005/106. + 2006/69. + Hiv. Ért. 2008/41. + Kult. Közl. 2008/20. + Hiv. Ért. 2009/23. + Okt. és Kult. Közl. 2009/18. + Hiv. Ért. 2009/34. Hiv. Ért. 2009/57. + Okt. és Kult. Közl. 2010/2. + Okt. és Kult. Közl. 2011/7.)

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (K 11) az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/10.)

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Sz 11) az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/10.)

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (I 11) zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/20.)

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Kábel 11) rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű változatlan, csonkítatlan továbbközvetítéséért, valamint kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódolás után vagy (át)kódoltan történő nyilvánossághoz közvetítésében közreműködők („kábelszervezetek”) által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (M 11) a hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjairól (Hiv. Ért. 2011/10.)

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (Ü 11) a magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Hiv. Ért. 2011/15.)

Az ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület közleménye (V 11) a vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében, valamint kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szerzői és szomszédos jogi díjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/10.)

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye a rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) és a Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) közös jogdíjközleménye a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak sugárzás útján, továbbá vezetékkel vagy bármely más hasonló eszközzel vagy módon a nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

A Művészeti Szakszervezetek Szövetsége Előadóművészi Jogvédő Irodájának (MSZSZ-EJI) jogdíjközleménye az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) jogdíjközleménye a hangfelvételnek nyilvános helyen történő bemutatása céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Magy. Közl. 2008/18.)

A Magyar Hanglemezkiadók Szövetségének (MAHASZ) jogdíjközleménye a hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és a felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

A Magyar Reprográfiai Szövetség közleménye a fénymásolással vagy más hasonló módon történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról (Hiv. Ért. 2011/15.)

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye a filmalkotások analóg vagy digitális hordozón (pl.: DVD, Blu-Ray) többszörözött példányonkénti terjesztése után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközökkel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes nyilvános előadással történő felhasználása után fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

FilmJus Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületének jogdíjközleménye filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („ondemand”) hozzáférhető tétele fejében fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (Hiv. Ért. 2011/15.)

   
Támogatás

1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről

1993. évi XXIII. tv. a Nemzeti Kulturális Alapról

2003. évi L. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról

2007. évi CLXXXI. tv. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról

104/1998. (V.22.) Korm. r. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről

47/2003. (IV.3.) Korm. r. a legkedvezőtlenebb helyzetű megyék  Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg  felzárkóztatására szolgáló keretek felhasználásáról

160/2003. (X.7.) Korm. r. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló

2003. évi L. tv. végrehajtásáról

19/2005. (II.11.) Korm. r. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatása felhasználásának részletes szabályairól

233/2005. (X. 19.) Korm. r. a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról

123/2007. (V. 31.) Korm. r. a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályairól

28/2008. (II. 15.) Korm. r. a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról

67/2008. (III. 29.) Korm. r. a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény végrehajtásáról

375/2010. (XII. 31.) Korm. r. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

23/2007. (IV. 17.) FVM r. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

4/2011. (I. 31.) NGM r. a helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat 2011. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető forrásokról

4/2004. (II.20.) NKÖM r. a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról

9/2006. (V.9.) NKÖM r. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásáról

15/2007. (IV. 13.) SZMM r. a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprészéből felnőttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól

APEH közlemény  az adóévben felnőttképzésre befizetett díj összegéről kiállítandó igazolásról (Adó és Ell. Ért. 2005/10)

   
Társadalmi önszerveződés

1959. évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvrõl

1989. évi II. tv. az egyesülési jogról

1989. évi III. tv. a gyülekezési jogról

1989. évi XXXIII. tv. a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról

1990. évi IV. tv. a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról

1997. évi CLVI. tv. a közhasznú szervezetekrõl

1998. évi III. tv. az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl

   
Terület- és vidékfejlesztés

 • 1992. évi LXXXIX. tv. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről

  1996. évi XXI. tv. a területfejlesztésről és a területrendezésről

  96/2005. (XII. 25.) OGY h. az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról

  97/2005. (XII. 25.) OGY h. az Országos Területfejlesztési Koncepcióról

  67/2007. (VI. 28.) OGY h. a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről

  258/2004. (IX.16.) Korm. r. a megyei (fővárosi) közigazgatási hivataloknak a kistérségi fejlesztési tanácsok és a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács létrehozásával és a térségi fejlesztési tanács átalakulásával kapcsolatos feladatairól, a megalakulással és átalakulással kapcsolatos eljárás rendjéről, továbbá az egyeztető fórumok létrejöttének és működésének szabályairól

  240/2006. (XI. 30.) Korm. r. a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről

  311/2007. (XI. 17.) Korm. r. a kedvezményezett térségek besorolásáról


  47/2008. (III. 5.) Korm. r. a decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési támogatási programok előirányzatai, valamint a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól
 • 218/2009. (X. 6.) Korm. r. a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól

  5/2000.(II.11.) FVM r. a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól

  36/2010. (XI. 30.) VM r. a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról

   
Tűzvédelem

 • 1996. évi XXXI. tv. a tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról
 • 155/2003. (X. 1.) Korm. r. a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletérõl
 • 30/1996. (XII.6.) BM r. a tûzvédelmi szabályzat készítésérõl
 • 35/1996. (XII.29.) BM r. az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról
 • 2/2002. (I.23.) BM r. a tûzvédelem és a polgári védelem mûszaki követelményeinek megállapításáról

  9/2008. (II. 22.) ÖTM r. az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

 • 27/2009. (X. 29.) ÖM r. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól

   
Vagyonvédelem, rendészet

 • 1996. évi XXXVII. tv. a polgári védelemrõl

 • 89/1988. (XII.20.) MT r. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben tartásáról

15/1990.(V.14.) BM r. a rendezvények rendjének biztosításával kapcsolatos rendõri feladatokról

16/1999. (II. 5.) Korm. r. a rendőrség ellenérték fejében végezhető szolgáltató tevékenységéről

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760