Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English
Untitled document

Rendelet a közművelődéai szakfelügyeletről23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet
a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 100. §-a (3) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési feladatellátásra kötelezett települési, megyei önkormányzatok,
    a kistérségi, regionális közművelődési feladatellátók, közművelődési intézmények, civil szervezetek által, illetve
    a közösségi színterekben folytatott közművelődési tevékenységek szakfelügyeletére.

2. § A szakfelügyelet
 
  a) ellenőrzi a közművelődési feladatellátásra, közművelődési intézmények, színterek és szervezetek működésére,
      tevékenységére vonatkozó jogszabályi rendelkezések végrehajtását, érvényesülésük módját, a szakmai
      követelmények betartását és az állami támogatások rendeltetésszerű felhasználását, 
  b) értékeli a Törvény 76. §-a alapján a helyi önkormányzati közművelődési rendeletekben rögzített kötelező
      feladatok megvalósulását,
  c) vizsgálja a feladatellátás, az intézményi, szervezeti működés hatékonyságát, 
  d) értékeli a feladatellátók és az intézmények, szervezetek közötti együttműködést, és javaslatot tesz 
      az együttműködés fejlesztésére, 
  e) vizsgálja a feladatellátáshoz, a közművelődési intézmények és színterek működéséhez szükséges személyi,
      létesítményi, tárgyi, pénzügyi feltételeket, 
  f) ellenőrzi az egyes közművelődési munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési feltételek, foglalkoztatási
     előírások, valamint a közművelődési továbbképzés és minősített szakmai továbbképzés követelményeinek
     teljesítését, 
  g) feltárja a végzett munkában tapasztalt eredményeket és a fogyatékosságokat, azokról jelentést készít.

3. §
(1)
A közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletét a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
    (a továbbiakban: minisztérium) szervezi és irányítja. Gondoskodik arról, hogy a feladatellátó, fenntartó, működtető
    megfelelő tájékoztatást kapjon a munka megkezdéséről, végzéséről és eredményeiről. A feladat ellátásával
    regionális vezető szakfelügyelőket (a továbbiakban: vezető szakfelügyelő) és szakfelügyelőket bíz meg.
(2) A vezető szakfelügyelők és a szakfelügyelők a minisztérium által meghatározott szempontok, a szakfelügyelet
     működési rendje, éves munkaterve és a megbízási szerződésben foglaltak alapján végzik tevékenységüket.
(3) A szakfelügyelet működtetésének költségeit a minisztérium a Magyar Művelődési Intézet éves költségvetésében
    elkülönítetten biztosítja.
(4) A szakfelügyelet működésével kapcsolatos pénzügyi lebonyolítási teendőket a Magyar Művelődési Intézet látja el.

4. § 
(1) Szakfelügyeleti munkát az a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői
     nyilvántartás vezetéséről szóló miniszteri rendelet szerinti közművelődési szakterületen kulturális szakértői
     tevékenység végzésére jogosult szakértő végezhet, aki
    a) közművelődési szakterületen legalább tízéves, közművelődési, művelődésigazgatási munkakörben szerzett
        szakmai gyakorlattal rendelkezik,
    b) a Törvény hatálya alá tartozó területeken, intézményekben, szervezetekben közművelődési tevékenységet
        folytat,
    c) a minisztérium által évente szervezett országos és regionális közművelődési szakfelügyelői továbbképzéseken
        részt vesz.
(2) A minisztérium vezető szakfelügyelői megbízást ad a szakfelügyelet tervezésére, megszervezésére,
     a szakfelügyeleti vizsgálat vezetésére és dokumentálására.
(3) A szakfelügyeleti vizsgálat lefolytatására szakfelügyelői, a jelentések tudományos szintű elemzésére
    szakfelügyelői, szakértői megbízás adható.
(4) A vezető szakfelügyelők, szakfelügyelők, szakértők a szakfelügyelet működési rendjében meghatározott
    mértékű díjazásban és a megbízásukkal összefüggésben felmerült költségtérítésben részesülnek.

5. §

(1) A Magyar Művelődési Intézet és a regionális kulturális koordinációs irodák a minisztérium feladat-meghatározása
     szerint vesznek részt a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében,
     feldolgozásában és megőrzésében, a szakfelügyelők szervezett továbbképzésében.
(2) A minisztérium a szakfelügyeleti vizsgálatok eredményes ellátása érdekében együttműködési megállapodást
     köthet a megyei szakmai tanácsadó és szolgáltató intézményekkel.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát
    veszti a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 5/1999. (III. 26.) NKÖM rendelet.

Forrás: Complex Jogtár 

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760