Nyomtatás 

A Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseirőlMegjelent a Kormány 285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről. A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1b) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Magyar Közlöny 2020. évi 145. szám: Letöltés » ♦ Az EMMI tájékoztató levele a vészhelyzet feloldásáról: Letöltés »

285/2020. (VI. 17.) Korm. rendelete

1. Védelmi intézkedések
1. § (1) A (3) bekezdés szerinti kivétellel mindenki köteles
a) a tömegközlekedési eszközön, valamint
b) az üzletben történő vásárlás során
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek
a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szájat és az orrot eltakaró eszközt nem kell viselnie a hatodik életévét be nem
töltött kiskorúnak.

2. A zenés, táncos rendezvények megtartására vonatkozó rendelkezések
2. § A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről
szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvény (a továbbiakban: rendezvény) – függetlenül
annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg,
ha a rendezvény helyszínén a jelenlévők létszáma – beleértve az ott foglalkoztatott személyeket – egy időben nem
haladja meg az 500 főt.

3. Záró rendelkezések
3. § E rendelet 1. §-a szerinti rendelkezés a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 239/A. § (1) bekezdésében meghatározott védelmi intézkedés megszegése
szabálysértés alkalmazásában védelmi intézkedésnek minősülnek.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Kiadás dátuma: 2020. június 17.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon, azaz 2020. június 18-án lép hatályba.

Kiegészítő értelmezés: A 46/2020-as rendelet az elején az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésére hivatkozik, aminek (4) bekezdése így szól: "A Kormány rendelete a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát veszti."