Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

 Csokonai Kulturális KözpontBudapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Csokonai Kulturális Központ igazgatói (magasabb vezető) beosztás ellátására. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2019. március 1-től 2023. december 31-ig szól. 

A munkavégzés helye: Budapest, 1153 Budapest, Eötvös utca 64-66.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a kerületi közművelődési feladatok ellátása, az önállóan működő költségvetési szerv Alapító Okiratában és Szervezeti és Működési Szabályzatában foglalt tevékenységi körbe tartozó vezetői feladatok ellátása, az intézmény szakmai feladatellátásának irányítása, fejlesztése, ellenőrzése, az intézmény gazdasági stabilitásának biztosítása. Munkaköri feladatai ellátása mellett az intézmény vezetése, teljes jogkörű képviselete, szakmai munkájának irányítása, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, Szakirányú szakképzettség,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78/B. § (2) bekezdésében meghatározott mesterfokozat és szakirányú szakképzettség, vagy szakirányú felsőfokú végzettség azzal a feltétellel, hogy a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 99/B. §-ban meghatározott időpontig, 2023. január 1-jéig megszerzi a fenti törvény 78/B. § (2) bekezdésében meghatározott mesterfokozatot;
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti végzettség és szakképesítés;
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésének b) pontjában előírt felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének, vagy szakvizsgájának megfelelő feladatkörben szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat;
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam eredményes elvégzésének okirattal történő igazolása, vagy szándéknyilatkozat a megbízás kezdetétől számított két éven belüli elvégzéséről;
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez;
 • a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés értelmében a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik;
 • magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség;
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;
 • büntetlen előélet;
 • cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű döntési képesség, kiemelkedő kommunikációs és tárgyalóképesség, szakmai iránti elkötelezettség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz (a pályázó pontos személyi adatai, valamint eddigi munkahelyei és munkakörei pontos adatokkal);
 • a megbízás időtartamára vonatkozó szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések és az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program;
 • végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata;
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy az elvégzéséről szóló szándéknyilatkozat;
 • szakmai gyakorlatot igazoló munkaügyi dokumentum(ok) másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését igazoló kérelem másolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41. § (2) bekezdése alapján vele szemben az állás betöltése esetén összeférhetetlenséget eredményező körülmény nem áll fenn, illetve azokat a kinevezese időpontjáig megszünteti;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléshez);
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2019. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető nyújt, a 06-1-305-3256 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Személyesen: Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető, Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott véleményező bizottság hallgatja meg, majd a véleményező bizottság javaslatának ismeretében a Képviselő-testület dönt a magasabb vezetői megbízásról.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

A pályázat kizárólag személyesen, írásban, kettő azonos szövegű és mellékletű példányban, zárt borítékban (egy példányt nem kérünk összefűzni) nyújtható be Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályának főosztályvezetőjénél (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. fszt. 15. szoba) hivatali időben. A borítékon fel kell feltüntetni a „CSOKONAI KULTURÁLIS KÖZPONT IGAZGATÓI PÁLYÁZAT” megjelölést.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bpxv.hu honlapon szerezhet.

Forrás: kozigallas.gov.hu

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760