Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

mmiklAz ART! HASZNÁL! amatőrművészeti konferencia résztvevői az alábbi szöveggel hívják fel a döntéshozók és közvélemény figyelmét az alkotó emberek sokszínű tevékenységére, társadalmi küldetésére.

HITVALLÁS helyett

Mi, a hazai amatőrművészetek alkotói, civil szakmai szervezeteinek és mentorainak képviselői meggyőződéssel valljuk, hogy társadalmilag fontos, megkerülhetetlen és elismerendő, támogatandó tevékenységet végzünk, szervezünk, segítünk.

Valljuk, hogy a művészeti tevékenységek egésze

- európai, az egyének mikrovilágában és a társadalom egészében jelentkező sajátos tevékenységi forma, amellyel nemzetközi terepen is népszerűsíthetjük értékeinket, és amely erősíti a kulturális sokszínűséget

- sajátosan magyar, hiszen egyes formái (pl. a Kodály-módszeren alapuló kórusnevelés, vagy a versmondás) egyedülállóak Európában, a magyar nyelv közös ápolása viszont összeköti a hazai és határon túli nemzetegységeket

- progresszív, amennyiben társadalmi hasznossággal, az egyéneknek önmegvalósítási alternatívákat nyújtva, a társadalmi pluralizmus érdekeit segíti

- demokratikus, mert többnyire alulról jövő kezdeményezés, közösségeket kovácsol egybe...

- közhasznú feladatokat vállal át – hiszen az élő művészettel találkoztat, megőrzi és továbbfejleszti nemzeti kultúránk eredményeit

- emberléptékű – személyiség-fejlesztő, közösségépítő, értékteremtő- és megtartó tevékenység

- példamutató aktivitás, amely alkalmas a kultúra értékeinek terjesztésére

Hisszük és valljuk, hogy a művészeti tevékenység a magyar közművelődés fontos és elidegeníthetetlen része, amely az egész társadalom épülésére szolgál, s amely demonstrálja identitásunkat, a kulturális sokszínűséget, s pozitív erőként segíti az egyén és a társadalom egésze fejlődését. A 2010-es közművelődési statisztikai adatok szerint – s ez csak a jéghegy csúcsa – közel 160 ezer aktív résztvevővel számolhatunk (a népművészeti csoportokat és alkotókat nem számítva!)

A művészeti aktivitások – úgyis, mint sajátosan magyar tevékenységek, s mint az emberek alkotáshoz való joga és szabadsága. – egész életen át tartó közösségi művelődési folyamatok, amelyek társadalmi hasznossága megkérdőjelezhetetlen, mentálhigiénés értékei, esélyegyenlítő és kompetencianövelő hatásai egyedülállóak.

Az értékteremtő és megőrző egyénként vagy csoportként tevékenykedők által az egész nemzet gazdagodik, identitását őrzi és fejleszti. Az alkotási folyamatban nem csupán a résztvevők személyisége fejlődik, de a hatósugarukba tartozók is nyernek; a család, a szűkebb-tágabb környezet is a teremtett értékek részesévé, használójává válik.

Sok esetben – pl. hátrányosabb helyzetű kistelepüléseken – az élő művészetekkel való találkozás egyetlen lehetséges formája a helyi amatőr művészekkel való találkozás. A legtöbb művészeti tevékenység a magyar nyelv megőrzésének eszköze is, ápolja és fejleszti a tudatos nyelvhasználatot, összeköti az országhatáron belül és kívül élő nemzettesteket.

A művészeti aktivitások – akár közművelődési intézmények, akár az iskolai alapozással, vagy civil szerveződések által szervezve folynak – segítenek életben tartani kulturális hagyományainkat, értékteremtő kreativitással bírnak, reprezentálják a kulturális sokszínűséget.

A szabad művészetgyakorlás során az egyének és csoportok társadalmi felelősségvállalása megnő, esetünkben nagyobb számmal beszélhetünk aktív és a közügyekért felelős állampolgárokról.

A közösségi művészetet gyakorlók a tevékenység által a társadalom egészére hasznos képességek, kompetenciák birtokába jutnak, gazdagítják közösségüket és önmagukat, tehermentesítenek egészségügyi intézményeket, fokozzák a társadalomban élők közösség iránti felelősségét, csökkentik a társadalmi beilleszkedési zavarokat, segítik a közügyeinkhez való tudatos állampolgári hozzáállás kialakítását. Megállapítható tehát, hogy közös kultúránk megőrzésének és fejlesztésének nagy hatású eszköze a legnagyobb tömeget megmozgató amatőr művészeti tevékenység.

Mindez egyértelműen gazdagítja a magyar közművelődést és kulturális életünket.

Nem mulaszthatjuk el felhívni a társadalom, a helyi önkormányzatok és a kulturális kormányzat figyelmét arra, hogy a most elvesztegetett idő – támogatás és kellő fókuszálás hiánya – beláthatatlan következményű hátrányokat okoz. Ezzel szemben még a csekély összegű, de a fenntartást-megőrzést szolgáló támogatás is nemzetgazdasági pluszokat eredményez.

Fentiek értelmében szükségesnek és elengedhetetlennek tartjuk, hogy a helyi önkormányzatok és a kormányzat partnerként tekintsen a civil szerzetekre és a művészeti tevékenységeket segítő intézményekre; valamint szorgalmazzuk az önkormányzat, kormányzat és az amatőr művészetek képviselői közötti párbeszédet, az egyeztetéseken alapuló koncepció és stratégia kialakítását, a művészetgyakorlás rendszerének támogatását.

Szükségesnek ítéljük a gazdálkodó szervezetek figyelmét is ráirányítani a művészeti tevékenységekre, felismerve annak a kreatív iparban, a munkaerő-gazdálkodásban és fejlesztésben, az élethosszig tartó tanulásban betöltött fontosságát, és lehetőségeit.

Figyelmet és erkölcsi elismerést várunk a társadalomtól, az önkormányzatoktól és a kulturális kormányzattól, s a média részéről, eredményeink nyilvánossá tételét.

Meggyőződésünk, hogy képzett hazai munkaerőre épülő, versenyképes, és növekedési pályát megcélzó magyar gazdaság csak tudatosan gondolkodó, nemzeti kultúráját és hagyományait tisztelő, kiművelt emberfők sokaságának segítségével érhet el hosszú távon eredményeket. Meggyőződésünk, hogy az eredmények érdekében az állam, a helyi közösségekért felelősséget vállaló önkormányzatok megkerülhetetlen feladata a közösségi művészetgyakorlás rendszerének támogatása.

Hasznosnak tartanánk, ha a kulturális kormányzat, élve törvényi lehetőségeivel, szabályozókkal is ösztönözné a gazdasági szereplők mecénási szerepvállalását.

Tudatosan, szakmai munkával kell kialakítani a teljes és tudatos emberré váláshoz elengedhetetlen kulturális élmények iránti igényt, és segíteni azok aktív, és nem egyszerűen befogadó módon való elérését. Ez a teljes magyar társadalom haszna és felelőssége.

az ART? Használ! konferencia résztvevői

Forrás: MMIKL

Share
▼ Lakossági tartalom ▼

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Keresés Doboz kibontása

Vendégprogramok Doboz kibontása

Fotótár Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760