Nyomtatás 

Törvényjavaslat a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáróA módosítási javaslatot május 19-én elfogadták. A 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 2020. május 29-én megjelent.
A törvény innen letölthető pdf-ben » Itt megtekinthető »

 2020. évi … törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
 Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes 2020. 04. 14-én a törvényjavaslatot benyújtotta ». Benyújtották: Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslatot » (2020-04-28 14:49)
A törvényjavaslat innen letölthető pdf-ben ».A módosító javaslat innen letölthető pdf-ben ».A parlamenti vita itt követhető »2020. május 19. 9.00 napirend előtti felszólalások, végszavazás 14.00 óra után ».

A módosítási javaslatot május 19-én elfogadták. A 2020. évi XXXII. törvény a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról 2020. május 29-én megjelent.

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/2473fb7525bcb68f41e2b0d2a1bb60e718fa4eff/megtekintes

A módosítási javaslatot 133 igen, 62 nem szavazattal, 0 tartózkodás mellett fogadták el.

MÁJUS 19. KEDD
Üléskezdés: 9.00 óra
Napirend előtt: Napirend előtti felszólalások
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
1. B./18. T/10098. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája.
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

18. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
(Kormány-emberi erőforrások minisztere)
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája, döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás.
Benyújtva: 2020.04.14.
Bizottság kijelölése, kijelölt bizottság:
2020.04.15. Kulturális bizottság
Vitához kapcsolódó bizottság:
2020.04.20. Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Képviselői módosító javaslatok benyújtási határideje:
2020.04.23. 16:00 óra
Képviselői módosító javaslatok:
Bizottsági részletes vita szakasz megnyílása: 2020.04.27.
A részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat:
T/10098/7.
A részletes vitáról szóló bizottsági jelentés:
T/10098/6.
T/10098/8.
A részletes vita lezárása: 2020.04.28.
Előterjesztői nyilatkozat: T/10098/9.
Összegző módosító javaslat: T/10098/10.
Összegző jelentés: T/10098/11.
Egységes javaslat:
Várható felszólalók:
– Nagy Csaba, a Törvényalkotási bizottság kijelölt előadója (15 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 7 perc)
– előterjesztő (a vita közben és végén elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
– a kijelölt bizottság előadója (6 perc)
(ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Kissné Köles Erika, a kapcsolodó bizottság előadója (6 perc) (ebből kisebbségi vélemény: 3 perc
– Képviselői felszólalások képviselőcsoportonként legkevesebb 5 percet biztosítva:
– A nemzetiségeket képviselő bizottság által felkért nemzetiségi képviselő vagy szószóló (5 perc)
– Előterjesztői zárszó (a vita elején és közben elmondható felszólalásával együtt: 15 perc)
Szavazás előtt várható felszólalók:
– előterjesztői nyilatkozat (5 perc)
(amennyiben a zárszó még nem hangzott el)
Megjegyzés:
Nemzetiségi napirendi pont!
Az előterjesztő a vitában bármikor felszólalhat.
Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek – az európai parlamenti képviselők kivételével – soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.
A Törvényalkotási bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Forrás: .pdf innen tölthető le.

121. ülésnap (2020.04.21.), 207. felszólalás
Soron következik a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/10098. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztést nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés.
Elsőként megadom a szót Fekete Péter úrnak, az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának, a napirendi pont előterjesztőjének.

T/10098
Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Tárgy: Törvényjavaslat benyújtása
Benyújtó: Dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes
Előadó: Dr. Kásler Miklós, emberi erőforrások minisztere
Törvényjavaslat címe: A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról
A Kormány nevében mellékelten benyújtom a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat
T/10098/7.
Parlex azonosító: 1C24L2SG0001
Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Pósán László, Elnök
Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: preambulum
Módosítás jellege: módosítás
Az Országgyűlés az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátása, a közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak a közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálása, továbbá munkájának anyagi elismerése elősegítése, [illetőleg]továbbá a kulturális közszolgáltatások kiszélesítése és [azoknak a ]azok 21. századi követelményeknek való megfelelése érdekében a következő törvényt alkotja:

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
1. § (1) A törvény hatálya a költségvetési szervként működő, az a)-c) pont szerinti törvényben meghatározott alapfeladatát önálló intézményként ellátó,
a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) szerinti levéltárra,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) szerinti muzeális intézményre, nyilvános könyvtárra, közművelődési intézményre és [közművelődési ]integrált kulturális intézményre, c) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) szerinti előadó-művészeti szervezetre (a továbbiakban együtt: kulturális intézmény) terjed ki.

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (1) és (2) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
2. §
(1) A munkáltató 2020. [július]augusztus 1-jéig írásban tájékoztatja a közalkalmazottat jogviszonyának az 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és szociális következményeiről. A munkáltató 2020. augusztus 1-jéig a Kjt. 25/A. § (2) bekezdése szerinti konzultációt kezdeményez a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal.
(2) A munkáltató 2020. [július]augusztus 15-éig írásban közli a közalkalmazottal a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az abban szereplő munkabér összege nem lehet alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, a munkáltató döntésén alapuló illetményrészt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – 2020. október 31-én jogosult lenne.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (5) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
(5) Ha
a) a közalkalmazott [a szerződéskötésre vonatkozó határidőben ]az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 30 napon belül írásban nem nyilatkozik, a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, e törvény erejénél fogva megszűnik.

Módosítópont sorszáma: 5.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. § (6) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(6) A jogviszony (5) bekezdés szerinti megszűnéséről a közalkalmazottat az átalakulás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott a Kjt. [25/C]37. § [(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő ](2) és (4)-(6) bekezdése alkalmazásával megállapított végkielégítésre, határozott idejű jogviszony esetén a Kjt. 27. § (2) bekezdésében meghatározott távolléti díjra jogosult.

Módosítópont sorszáma: 6.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (1) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
3. §
(1) 2020. június 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra [az 1. § (2) bekezdésében meghatározott jogviszony ]munkaviszony keretében kerülhet sor.

Módosítópont sorszáma: 7.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
(2) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulása [esetében ]során létrejövő munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki és a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni.
A jogviszony átalakulása
a) nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,
b) nem érinti a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,
c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.

Módosítópont sorszáma: 8.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(3) A munkáltató és a foglalkoztatott [közötti egyéb megállapodásra ](2) bekezdésben nem szabályozott megállapodására a Kjt.-nek a megállapodás megkötésekor hatályos [rendelkezéseket]rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogviszony átalakulására figyelemmel a felek a megállapodást 2020. december 31-éig közös megegyezéssel módosíthatják.

Módosítópont sorszáma: 9.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (5) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(5) A közalkalmazotti [jogviszonynak az ]jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti [átalakulását ] átalakulásával létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évében a [Kjt-nek]Kjt.-nek a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell.

Módosítópont sorszáma: 10.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § (8) bekezdés Módosítás jellege: módosítás (8) A kulturális intézmények alapító okirataiban e [rendelet]törvény alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.

Módosítópont sorszáma: 11.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. § új (9) és új (10) bekezdés Módosítás jellege: kiegészítés
(9) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulása a fennálló vezetői megbízásokat nem érinti. A vezetői pályázatok kiírására a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontig az e törvény hatálybalépésekor irányadó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(10) A közalkalmazotti jogviszony 1. § (2) bekezdése szerinti átalakulása, valamint a 2. § (5) bekezdése szerinti megszűnése költségeit a központi költségvetés biztosítja.

Módosítópont sorszáma: 12.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. §
Módosítás jellege: módosítás
4. §
(1) Ez a törvény – a [(2)-(3) ](2) és (3) bekezdésben [foglaltak kivételével]foglalt kivétellel – [a kihirdetését követő napon ]2020. július 1-jén lép hatályba.
[(2) Az 1-3. §, a 6-27. §, 43. § (2) bekezdése, a 46-49. §, az 51. § és az 52. § 2020. június 1-jén lép hatályba.]

Módosítópont sorszáma: 13.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 4. § új (4) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(4) A 29. § (2) bekezdése, a 31. § (2) bekezdése, a 33. §, a 34. § (1) bekezdése, a 36. § (2) bekezdése, a 46. § (3) bekezdése, a 48. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Módosítópont sorszáma: 14.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 5. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
5. §
(1) A Kjt. 85. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „ilyen tevékenységet” szövegrész helyébe az „ilyen, illetve művészeti, közművelődési vagy közgyűjteményi tevékenységet” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 15.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
6. §
(1) [A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) ]Az Ltv. 3. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 16.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 9. § (2) bekezdés - Ltv. 12. § (8) bekezdés
Módosítás jellege: módosítás
(2) Az Ltv. 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az elektronikus formában megőrzött maradandó értékű iratokat jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelően kell átadni [a ]az illetékes levéltárnak.”

Módosítópont sorszáma: 17.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 15. § - Ltv. 19. § (2) bekezdés b) pont
Módosítás jellege: módosítás
15. §
Az Ltv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) A szaklevéltár illetékességi köre – az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár kivételével –
b) a Földügyi és Távérzékelési Levéltár esetében a [földmérési és térképészeti tevékenységért ] térképészetért felelős miniszter felügyelete alá tartozó ingatlanügyi hatóságok és a kataszteri program megvalósításáért felelős szerv állami alapadatok előállításával kapcsolatos, iratkezelésére és levéltári anyagára, továbbá mindezek jogelődeinek, a jogelődei által fenntartott  intézménynek és a jogelődei által felügyelt gazdasági társaságnak a működése során keletkezett levéltári anyagára terjed ki.”

Módosítópont sorszáma: 18.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (1) bekezdés - Ltv. 24. § (1) bekezdés a) pont
Módosítás jellege: módosítás
20. §
(1) Az Ltv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett halálozási évét követő harminc év után válik bárki számára kutathatóvá. A védelmi idő
a) az érintett születésétől számított [száz]kilencven év, ha a halálozás ténye és annak ideje nem ismert, és az csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volna megállapítható, vagy
b) a levéltári anyag keletkezésétől számított hatvan év, ha az érintett születésének és halálozásának időpontja egyaránt nem ismert és azok ideje csak aránytalanul nagy erőfeszítéssel volna megállapítható.”

Módosítópont sorszáma: 19.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 20. § (3) bekezdés
Módosítás jellege: elhagyás
[(3) Az Ltv. 24. §-a a következő (7)-(10) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A (2) bekezdés c) pontja alapján történő tudományos kutatás a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító ország kutatója számára abban az esetben engedélyezhető, ha eleget tesz a (3) és (4) bekezdésben foglalt követelményeknek.
(8) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az I. és II. világháború során hadifogságba esett vagy elhurcolt személyekkel kapcsolatban az 1989 előtt a hadifogságukkal, illetve elhurcolásukkal összefüggésben keletkezett személyes adatot tartalmazó levéltári anyag az érintett személy halálozási évét követő öt év után nyilvánosságra hozható.
(9) A bárki számára kutatható, valamint a (8) bekezdés szerinti levéltári anyagot és azok másolatát a levéltári anyagot őrző közlevéltár közzéteheti.
(10) A személyi adat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a levéltári anyagban azonosítható személyek elhalálozásának időpontjáról kérelemre adatot szolgáltat az iratanyagot őrző közlevéltár számára az (1) és (8) bekezdésben meghatározott védelmi idők leteltének megállapíthatósága céljából.”]

Módosítópont sorszáma: 20.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 21. §
Módosítás jellege: kiegészítés
21. §
Az Ltv. 24/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/A. §
(1) A 24. § (2) bekezdés c) pontja alapján történő tudományos kutatás a személyes adatok megfelelő szintű védelmét biztosító ország kutatója számára abban az esetben engedélyezhető, ha eleget tesz a 24. § (3) és (4) bekezdésében foglalt követelményeknek.
(2) A 24. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az I. és II. világháború során hadifogságba esett vagy elhurcolt személyekkel kapcsolatban az 1989 előtt a hadifogságukkal, illetve elhurcolásukkal összefüggésben keletkezett személyes adatot – ideértve a különleges, valamint a bűnügyi személyes adatot is – tartalmazó levéltári anyag az érintett személy halálozási évét követő öt év után nyilvánosságra hozható.
(3) A bárki számára kutatható, valamint a (2) bekezdés szerinti levéltári anyagot és azok másolatát a levéltári anyagot őrző közlevéltár közzéteheti.
(4) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a levéltári anyagban azonosítható személyek elhalálozásának időpontjáról kérelemre adatot szolgáltat az iratanyagot őrző közlevéltár számára a 24. § (1) bekezdése és a (2) bekezdésben meghatározott védelmi idők leteltének megállapíthatósága céljából.”

Módosítópont sorszáma: 21.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 27. §
Módosítás jellege: módosítás
27. §
Hatályát veszti az Ltv. 5. § (5) bekezdése.
[a) 5. § (5) bekezdése és
b) 24/A. §-a.]

Módosítópont sorszáma: 22.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
28. §
A [muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) ]Kultv. 1. § a) és b) pontja helyébe a következő [rendelkezés lép:] rendelkezések lépnek:

Módosítópont sorszáma: 23.

Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 28. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
28. §
(1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény célja:)
„a) biztosítani a társadalmi jólétet és a fenntartható fejlődést, elősegíteni az egész életen át tartó tanulást, javítani az életminőséget, továbbá a kulturális örökség helyi és országos védelme érdekében rendelkezni a kulturális javak gyarapításának, megőrzésének, tudományos feldolgozásának, a jövő nemzedékek számára történő átörökítésének és társadalmi hasznosításának általános szabályairól,
b) meghatározni a muzeális intézmények tevékenységének és feladatellátásának, valamint a közgyűjteményekben őrzött kulturális javakhoz történő hozzáférésnek a szabályait,” (2) A Kultv. 1. §-a a következő g) és h) ponttal egészül ki: (E törvény célja:)
„g) gondoskodni a digitális formában, interneten szolgáltatott és nyilvánosságra hozott tartalom (a továbbiakban: webtartalom) archiválásáról, használatának biztosításáról, valamint
h) szabályozni a webtartalom archiválásával kapcsolatos feladatok ellátását, az archivált webtartalmak használatának lehetőségeit.”

Módosítópont sorszáma: 24.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 30. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
30. §
(1) A Kultv. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„c) a közművelődési feladatot ellátókra, a közösségi színterek és a közművelődési intézmények fenntartóira, működtetőire és alkalmazottaira.”
(2) A Kultv. 5. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya kiterjed:)
„d) a webtartalomra és a tartalomszolgáltatókra.”

Módosítópont sorszáma: 25.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 32. §
Módosítás jellege: kiegészítés
32. §
A Kultv. a következő 59/A. §-sal egészül ki:
„59/A. §
(1) A webtartalom archiválás keretében, webaratással történő begyűjtésének, feldolgozásának, másolásának, hosszú távú megőrzésének és webarchívumba rendezésének, továbbá felhasználásának feladatát (a továbbiakban együtt: webarchiválás) a nemzeti könyvtár látja el. A könyvtárak együttműködnek a nemzeti könyvtárral az archivált webtartalom hozzáférhetővé tételében.
(2) Nem minősül webtartalomnak a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló törvény alapján archivált műsorszám és a mozgóképről szóló törvény alapján archivált filmalkotás.
(3) A webarchiválás során a hungarikumnak minősülő webtartalmat kell archiválni. A webarchiválás alól kivételt képező webtartalmak körét a Kormány rendeletben állapítja meg.
(4) A webtartalom szolgáltatásának megkezdését a tartalomszolgáltató bejelenti a nemzeti könyvtár által e célból működtetett elektronikus felületen.
(5) A tartalomszolgáltató biztosítja az általa közzétett webtartalom archiválhatóságát és a webarchiválás megvalósítása érdekében együttműködik a nemzeti könyvtárral.
(6) Kötelezettsége elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a tartalomszolgáltató köteles a nemzeti könyvtár felszólítására a kötelezettségét teljesíteni. A teljesítés felszólítás ellenére történő ismételt elmulasztása esetén a tartalomszolgáltató a felszólítással összefüggő többletköltséget köteles megfizetni a nemzeti könyvtár számára.
(7) A nemzeti könyvtár azokat a webarchiválás során gyűjtött személyes adatokat, amelyeket a tartalomszolgáltató a weblapon nyilvánosságra hozott és a webarchiválás érdekében a nemzeti könyvtár részére szolgáltatott, közérdekű archiválás céljából kezeli.
(8) A (7) bekezdés szerinti adatkezelés vonatkozásában az érintett a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. és 18. cikkében rögzített jogait nem gyakorolhatja.”

Módosítópont sorszáma: 26.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 32. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
32. §
(1) A Kultv. 60. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A nyilvános könyvtári ellátás rendszerének működtetését és fejlesztését segítő központi szolgáltatások:)
„g) a webarchiválás feladatának ellátása a digitális kulturális örökség megőrzése érdekében.”

Módosítópont sorszáma: 27.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 34. § új (2) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
34. §
(1) A Kultv. 61. § (4) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:
(Az 55. §-ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alapfeladatai:)
„o) a könyvtári intézet szakmailag önálló szervezeti egységként való működtetése.”
(2) A Kultv. 61. § (4) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Az 55. §-ban foglaltakon túl a nemzeti könyvtár alapfeladatai:)
„p) a webtartalom begyűjtése és archiválása, valamint
q) a webarchívum használatának biztosítása a könyvtárhasználók részére.”

Módosítópont sorszáma: 28.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 39. §
Módosítás jellege: kiegészítés
39. §
A Kultv. VII. Fejezete a következő 69/A. §-sal egészül ki:
„69/A. §
A települési és megyei hatókörű városi könyvtárak átszervezésével és megszüntetésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni. E § tekintetében átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az intézmény megnevezésének, fenntartójának, illetve alaptevékenységének módosulásával jár, kivéve a jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítást.”

Módosítópont sorszáma: 29.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 39. § (1) bekezdés - Kultv. 70. § (2) bekezdés d) pont
Módosítás jellege: módosítás
39. §
(1) A Kultv. 70. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvános könyvtári ellátásból adódó állami feladatokhoz a központi költségvetés hozzájárul:)
„d) a kistelepülések által igénybe vehető megyei hatókörű városi könyvtári feladatok, [–ideértve ]valamint a 64. § (8) bekezdése szerinti [feladatokat is – ]feladatok támogatásához a helyi önkormányzatok költségvetési fejezetében,”

Módosítópont sorszáma: 30.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 41. §
Módosítás jellege: kiegészítés
41. §
A Kultv. 78/J. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti átszervezésnek minősül minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okiratnak vagy a közművelődési megállapodásnak a közművelődési intézmény megnevezésében, székhelyében, a közművelődési feladatellátást érintő telephelye megjelölésében vagy törlésében, a közművelődési intézmény alaptevékenységében, a közművelődési feladatellátást érintő kormányzati funkciók, illetve a közművelődési alapszolgáltatások megjelölésében vagy törlésében következik be. Nem minősül átszervezésnek a jogszabályváltozásból eredő kötelező módosítás, illetve az olyan vagyont érintő döntés, amely vagyon a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges.”

Módosítópont sorszáma: 31.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 41. § (1) bekezdés - Kultv. 94. § (1) bekezdés nyitó
szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
41. §
(1) A Kultv. 94. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az állami és önkormányzati fenntartású muzeális intézményekben, nyilvános könyvtárakban, közlevéltárakban, [és ]továbbá a közművelődési intézményben és a közösségi színtérben foglalkoztatott az lehet, aki”

Módosítópont sorszáma: 32.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 42. § új (3) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
(3) A Kultv. 100. § (1) bekezdése a következő v) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza)
„v) a webtartalom begyűjtésének eljárási szabályait, a begyűjtés módját és rendszerességét, a begyűjtés szempontjainak meghatározását, a webarchiválás alól kivételt képező webtartalmak körét, a tartalomszolgáltatók kötelezettségeit, az archivált webtartalom használatának feltételeit és lehetőségeit.”

Módosítópont sorszáma: 33.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 43. § (2) bekezdés - Kultv. 100. § (3) bekezdés s) pont
Módosítás jellege: módosítás
(2) A Kultv. 100. § (3) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„s) a [közgyűjtemény ]közművelődési intézmény és [a közművelődési ]az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézmény, nyilvános könyvtár, közlevéltár vezetőjének megválasztására irányuló pályázat tartalmára és a pályázati eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a pályázatok elbírálásának rendjét, továbbá a [közgyűjteményben]közművelődési intézményben, a [közművelődési intézményben]közösségi színtérben és [a közösségi színtérben ]az állami vagy önkormányzati fenntartású muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban, közlevéltárban foglalkoztatottak munkaköreit, valamint a munkakörök és a vezető beosztás betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételeket,”

Módosítópont sorszáma: 34.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 44. § új (1) bekezdés
Módosítás jellege: kiegészítés
44. §
(1) A Kultv. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

Módosítópont sorszáma: 35.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 45. §
Módosítás jellege: módosítás
45. §
A Kultv.[ 53. § (3) bekezdésében az „Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású”
szövegrész helyébe az „A nyilvános” szöveg lép.]
a) 5. § (4) bekezdésében az „a 92–96. és 99. §-ban” szövegrész helyébe az „a 92-96. §-ban, a 99. §-ban és a 100. §-ban”,
b) 53. § (3) bekezdésében az „Az állami és a helyi önkormányzati fenntartású” szövegrész helyébe az „A nyilvános”,
c) 77. § (4) bekezdésében a „költségvetési szervként” szövegrész helyébe az „az állam vagy az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságként vagy költségvetési szervként”,
d) 99/B. §-ában a „78/B. § (2a) bekezdésében, 87/A. § (2) és (3) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „87/A. § (2) bekezdésében” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 36.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 46. §
Módosítás jellege: kiegészítés
46. §
Hatályát veszti a Kultv.
a) 67. §-ában az „A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter véleményét előzetesen ki kell kérni.” szövegrész,
b) 69. § d) pontja,
c) 78/B. § (2a) bekezdése,
d) 87/A. § (3) bekezdése.

Módosítópont sorszáma: 37.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 46. § (1) bekezdés nyitó szövegrész
Módosítás jellege: módosítás
46. §
(1) Az [előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) ]Emtv. 11. § (2) bekezdés b) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:

Módosítópont sorszáma: 38.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 47. § - Emtv. 25. §
Módosítás jellege: módosítás
47. §
Az Emtv. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az előadó-művészeti szervezetben foglalkoztatott az lehet, aki megfelel a Kormány rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.
[a) cselekvőképes,
b) büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, és
c) megfelel a Kormány rendeletében előírt képesítési és egyéb feltételeknek.]
[(4) Azt a tényt, hogy a foglalkoztatott vagy a foglalkoztatni kívánt személy a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek megfelel, a tevékenység megkezdését megelőzően, illetve a tevékenységének gyakorlása alatt hatósági bizonyítvánnyal igazolja.]”

Módosítópont sorszáma: 39.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 49. §
Módosítás jellege: kiegészítés
49. §
Az Emtv. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. §
Ha a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidő-keretben határozza meg, a munkaidőkeret tartama legfeljebb hat hónap az Mt. 92. §-a szerinti napi munkaidő tartamának alapulvételével.”

Módosítópont sorszáma: 40.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 49. § - Emtv. 44. § 59. pont
Módosítás jellege: módosítás
49. §
Az Emtv. 44. §-a a következő 59. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„59. művészeti elismerés: a Kossuth-díj, a Magyarország Kiváló Művésze, a Magyarország Érdemes Művésze, a Magyarország Babérkoszorúja-díj, valamint e díjakkal egyenértékű, már nem hatályos jogszabályok alapján adományozott elismerés, valamint a [kultúráért felelős ] miniszter feladatkörében adományozott művészeti elismerés.”

Módosítópont sorszáma: 41.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 51. §
Módosítás jellege: módosítás
51. §
Az Emtv.[ 26. § b) pontjában az „a Kjt. 63. §-ának (2) bekezdésében meghatározott”
szövegrész helyébe a „művészeti” szöveg lép.]
a) 26. § b) pontjában az „a Kjt. 63. §-ának (2) bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe a „művészeti”,
b) 37. § (1) bekezdésében a „foglalkoztatásra irányuló jogviszony” szövegrész helyébe a „munkajogviszony” szöveg lép.

Módosítópont sorszáma: 42.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: Új 1. melléklet
Módosítás jellege: kiegészítés
1. melléklet a 2020. évi ..... törvényhez
1. A Kultv. 1. számú melléklete a következő ly) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„ ly) Tartalomszolgáltató: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény szerinti szolgáltató, aki webtartalmat tesz közzé a honlapon, ide nem értve a közvetítő szolgáltatókat.”
2. A Kultv. 1. számú melléklete a következő ny) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„ ny) Webaratás: a webarchiválás olyan módszere, amellyel a hivatkozással összekapcsolt webtartalmak speciális szoftverrel kerülnek begyűjtésre.”
3. A Kultv. 1. számú melléklete a következő ty) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„ ty) Webarchívum: az archivált webtartalmakból álló, metaadatokkal ellátott gyűjtemény.”
Indokolás
1. Jogtechnikai és nyelvhelyességi pontosítás.
2. A törvényjavaslat hatályának pontosítása, amely egyértelművé teszi a jogalkalmazó számára, hogy a törvényjavaslat kizárólag a kulturális alapfeladata vonatkozásában önálló jogi személy levéltárakra, muzeális intézményekre, nyilvános könyvtárakra, közművelődési intézményekre, integrált kulturális intézményekre és előadó-művészeti szervezetekre terjed ki. Nem terjed ki tehát a törvény hatálya azon vegyes profilú költségvetési szervekre, amelyek csak egy szervezeti egység vonatkozásában tartoznak a törvényjavaslatban meghatározott törvények hatálya alá.
3., 12. A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá történő átalakulására vonatkozó rendelkezések hatályba lépésével összefüggésben az átalakulás eljárási rendjét megállapító jogszabályi rendelkezéseket pontosítja.
A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá történő átalakulásáról a munkáltatónak írásban tájékoztatnia kell a közalkalmazottat, valamint konzultációt kell kezdeményeznie a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal, amelynek határideje 2020. augusztus 1. napjára módosul. A közalkalmazott továbbfoglalkoztatását biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot pedig 2020. augusztus 15. napjáig kell a munkáltatónak közölnie. A törvény hatályba lépésének pontosítása. A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
4. A javaslat megállapítja a közalkalmazottak számára az ajánlattételre meghatározott határidőt, e szerint a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül megszűnik, amennyiben a közalkalmazott az ajánlattételre meghatározott határidőt követő 30 napon belül írásban nem nyilatkozik.
5. A végkielégítésre és a távolléti díjra vonatkozó jogszabályi hivatkozások pontosítása.
6. Jogtechnikai pontosítás.
7. Jogértelmezést segítő kiegészítés arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazotti jogviszony átalakulása során a munkaviszony tekintetében próbaidő nem köthető ki.
8. Szövegpontosító rendelkezés.
9. A módosító javaslat értelmében az átalakulással létrejövő munkaviszonyra az átalakulást követő öt évben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek (a továbbiakban: Kjt.) a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályai mellett a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.
10. Jogtechnikai pontosítás.
11. Átmeneti rendelkezés arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá való átalakulása a hatályos vezetői megbízásokat nem érinti, továbbá az új vezetői pályázatok kiírására az e törvény hatályba lépésekor irányadó jogszabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ezen felül a javaslat rögzíti, hogy a közalkalmazotti jogviszony átalakulásának, valamint megszűnésének költségeit a központi költségvetés biztosítja.
13., 23-27., 32., 34., 42. A törvény hatályának kiegészítése a webarchiválásra vonatkozó módosító javaslatok hatályba léptetésére irányuló rendelkezéssel. A módosítás értelmében a kultúráért felelős miniszter a nemzeti kultúra megőrzése és tudományos feldolgozása érdekében kialakítja a magyar webtartalmak megőrzésének, archiválásának rendszerét. A webhelyeken elérhető magyar és magyar vonatkozású digitális tartalmak rendszeres gyűjtésének, feldolgozásának és hosszú távú megőrzésének feladatát az Országos Széchényi Könyvtár látja el. A tartalomszolgáltatók a webarchiválás megvalósíthatósága érdekében együttműködnek a nemzeti könyvtárral. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény a webarchiválással összefüggésben kiegészül az adatvédelemre vonatkozó szabályokkal. A webarchiválás célja és lényege a hatálya alá eső interneten publikált adattartalmak közérdekű archiválása, megőrzése és a hozzáférhetőség biztosítás. Felhatalmazó rendelkezés a webarchiválásra vonatkozó módosító javaslattal  sszefüggésben. Értelmező rendelkezések a webarchiválásra vonatkozó módosító javaslattal összefüggésben. A módosítás megfelel a HHSZ 42. § b) pontjában meghatározott követelményeknek, mert a HHSZ 44. § (1) bekezdés b) pontja érvényesülését szolgálja. A fenti pontok tartalmilag összefüggenek. 14. Kjt. felhatalmazó rendelkezésének módosítása, amely biztosítja, hogy a nem kulturális intézmény költségvetési szervnél foglalkoztatott, művészeti, közművelődési vagy közgyűjteményi tevékenységet végző közalkalmazottak kulturális illetménypótlékát a Kormány rendeletben szabályozza.
15. Jogtechnikai pontosítás.
16. A jogszabály értelmezésének elősegítése érdekében az elektronikus iratok levéltári átadására vonatkozó szabály tekintetében egyértelműsíti, hogy az a maradandó értékű elektronikus iratoknak az illetékes levéltárába történő átadására vonatkozik.
17. Szövegpontosítás a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakkal összefüggésben.
18. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény (a továbbiakban: ÁBTL tv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározottakkal való koherencia érdekében szükséges módosítás.
19-21. Technikai jellegű módosítás az ÁBTL tv. 4. § (1) bekezdésében található hivatkozással összefüggésben. A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
22. Jogtechnikai pontosítás.
28., 30., 36. A helyi önkormányzatoknak a kultúráért felelős miniszter – a nyilvános könyvtárak és közművelődési intézmények átszervezéssel kapcsolatos – véleményének beszerzésével összefüggő adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében a törvényjavaslatban foglaltak alapján a miniszter csak a közművelődési és könyvtárszakmai feladatellátást érintő átszervezési kérdésekben nyilvánít véleményt, míg a többi kérdéskör teljes egészében a helyi önkormányzat hatásköre.
A módosítás megfelel a HHSZ 42. § b) pontjában meghatározott követelményeknek, mert a HHSZ
44. § (1) bekezdés b) pontja érvényesülését szolgálja.
A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
29. Lásd a T/10098/3. számú képviselői módosító javaslat indokolását.
31., 33. Szövegpontosító módosítás. A fenti pontok tartalmilag összefüggenek.
35. Jogtechnikai pontosítás.
37. Jogtechnikai pontosítás.
38. Indokolt az előadó-művészeti szervezetek esetében a foglalkoztatási feltételek módosítása a cselekvőképesség és a büntetlen előéletre vonatkozó szabályok elhagyásával, hiszen a törvényjavaslat szerinti korlátozás az előadó-művészeti szcénában életszerűtlen szigorítást eredményezne.
39. Az előadó-művészeti szervezeteknél történő munkavégzés speciális jellemzői indokolják a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben a munkáltató számára egyoldalúan megállapítható legfeljebb négyhavi munkaidőkeretnél hosszabb, hathavi munkaidőkeret alkalmazhatóságát az ágazatban, hiszen jellemzően a nyári időszakban az előadó-művészeti szervezeteknél a munkavégzés szünetelése, ún. „leállás" tapasztalható, így ekkor kerülhet sor az évad többi részében felhalmozódott pihenőidők kiadására. Egy hosszabb tartamú munkaidőkeretben jobban kiegyenlítődhet az egyébként egyenlőtlen eloszlású munka, rugalmasabb munkaidőbeosztási
lehetőséget enged, amely a színházi munka sajátosságaihoz megfelelően igazítható. A módosítás megfelel a HHSZ 42. § b) pontjában meghatározott követelményeknek, mert a HHSZ
44. § (1) bekezdés b) pontja érvényesülését szolgálja.
40. Jogtechnikai pontosítás.
41. Jogtechnikai pontosítás.

 

 Az Országgyűlés az állami és az önkormányzati közszolgáltatások hatékonyabb ellátása, a közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak jogviszonyainak a közszolgáltatás jellegéhez és tartalmához igazodó differenciálása, továbbá munkájának anyagi elismerése elősegítése, illetőleg a kulturális közszolgáltatások kiszélesítése és azoknak a 21. századi követelményeknek való megfelelése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. A közalkalmazotti jogviszony átalakulása.

(1) A törvény hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a költségvetési szervként működő,
a) a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerinti levéltárra,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti muzeális intézményre, nyilvános könyvtárra és közművelődési intézményre,
c) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény szerinti előadó-művészeti szervezetre
(a továbbiakban együtt: kulturális intézmény) terjed ki.
(2) Nem terjed ki a törvény hatálya a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárra.
(3) A kulturális intézményben foglalkoztatottaknak a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti közalkalmazotti jogviszonya e törvény erejénél fogva, a 2. § (8) bekezdésében meghatározott időpontban a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszonnyá alakul át.
2. A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulására vonatkozó eljárási rendelkezések
2. §
(1) A munkáltató 2020. július 1-jéig írásban tájékoztatja a közalkalmazottat jogviszonyának átalakulásáról, annak ütemezéséről, határidőiről és határnapjairól, az átalakulással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, továbbá a létrejövő munkaviszony jogi, gazdasági és szociális következményeiről.
(2) A munkáltató 2020. július 15-éig írásban közli a közalkalmazottal a további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot úgy kell megtenni, hogy az abban szereplő munkabér összege nem lehet alacsonyabb mértékű annál, mint amekkora összegre a közalkalmazott illetményként – ideértve a fizetési osztály és a fizetési fokozat szerint megállapított illetményt, az illetménykiegészítést, az illetménypótlékot és a rendszeres keresetkiegészítést – 2020. október 31-én jogosult lenne.
(3) A munkáltató a (2) bekezdés szerinti ajánlathoz a munkaszerződés megkötése során kötve van, az abban foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehet eltérni.
(4) A közalkalmazott és a munkáltató a munkaviszony keretei között történő további foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 2020. október 31-éig köti meg. A határidő anyagi jogi és jogvesztő.
(5) Ha
a) a közalkalmazott a szerződéskötésre vonatkozó határidőben nem nyilatkozik,
b) a közalkalmazott az a) pont szerinti határidőben úgy nyilatkozik, hogy a munkaszerződés keretei közötti továbbfoglalkoztatásához nem járul hozzá, vagy
c) a felek az a) pont szerinti határidőben nem állapodnak meg a munkaszerződés tartalmában,
a közalkalmazotti jogviszony átalakulás nélkül, e törvény erejénél fogva megszűnik.
(6) A jogviszony (5) bekezdés szerinti megszűnéséről a közalkalmazottat az átalakulás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése esetén a közalkalmazott a Kjt. 25/C. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelő végkielégítésre, határozott idejű jogviszony esetén távolléti díjra jogosult.
(7) A közalkalmazotti jogviszony átalakulására abban az esetben sem kerül sor, ha a jogviszony a szerződéskötésre vonatkozó határidőt megelőzően bármely ok miatt egyébként megszűnik.
(8) A munkaszerződés megkötése esetén a közalkalmazotti jogviszony – ideértve a határozott idejű jogviszonyt is – 2020. november 1-jei hatállyal alakul át munkaviszonnyá.
3. A közalkalmazotti jogviszony munkaviszonnyá alakulásával kapcsolatos egyéb rendelkezések
3. §
(1) 2020. június 1-jétől új közalkalmazotti jogviszony nem létesíthető, a Kjt. 1. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatásra az 1. § (3) bekezdésében meghatározott jogviszony keretében kerülhet sor.
(2) A közalkalmazotti jogviszony átalakulása esetében a jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. A jogviszony átalakulása
a) nem szakítja meg a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos igények elévülését,
b) nem érinti a 2. § (8) bekezdése szerinti időpontban hatályban lévő határozott idejű áthelyezést,
c) nem érinti a jogviszony időtartamát, valamint a munkaidő mértékét.
(3) A munkáltató és a foglalkoztatott közötti egyéb megállapodásra a megkötésekor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni. A jogviszony átalakulására figyelemmel a felek a megállapodást 2020. december 31-éig módosíthatják.
(4) A foglalkoztatott számára a jogviszony átalakulását megelőző napon meglévő, ki nem adott szabadságot a munkáltató a Kjt. rendelkezései szerint pénzben megváltja.
(5) A közalkalmazotti jogviszonynak az 1. § (3) bekezdése szerinti átalakulását követő öt évében a Kjt-nek a jubileumi jutalomra vonatkozó szabályait alkalmazni kell.
(6) A munkáltatónál működő közalkalmazotti tanács üzemi tanácsként működik tovább.
(7) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a szerinti címadományozásban részesült közalkalmazott a 2. § (8) bekezdésben meghatározott időpont után is jogosult e cím használatára.
(8) A kulturális intézmények alapító okirataiban e rendelet alapján bekövetkezett változások törzskönyvi nyilvántartásba vételét az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérően e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kell elvégezni.
4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és végrehajtási rendeletének módosítása
4. §
(1) Hatályát veszti a Kjt.
a) 63. § (2) bekezdése,
b) 85. § (2) bekezdésében „a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi,” szövegrész,
c) 85. § (3) bekezdés f) pontja.
(2) Hatályát veszti a Korm. rendelet.

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


A törvénytervezethez kapcsolódó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások tárában közzétételre kerül.
1. A munka világát érintő nemzetközi normák és – az Európai foglalkoztatási stratégia és a Foglalkoztatási iránymutatások egyik központi fogalma – a flexicurity hazai jogba történő átültetése a munkaerő-piac rugalmas alkalmazkodási képességét, a foglalkoztatás nagyfokú biztonságát és a munkavállalókra vonatkozó jogokon és kötelezettségeken alapuló állami foglalkoztatáspolitika feltételeit teremtik meg.
Ehhez párosul a szolgáltató állam kihívása, a közigazgatás és a közszolgáltatások hatékony és olcsó működtetése, az adminisztratív folyamatok egyszerűsítése, a transzparencia biztosítása, a lakosság és a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése, és a technológiai fejlődés által biztosított fejlesztési lehetőségek célszerű és költséghatékony kiaknázása, amely a közszolgáltatások és a közfeladatok rendszerét is átalakítja. Ez az átalakítás új szervezeti formák kidolgozását is megkívánja.
Az elmúlt közel 30 év alatt bekövetkezett, a munka világát érintő változások, az egyes hivatásrendek differenciálódása, az azokra vonatkozó speciális szabályozás, jelentős mértékben kiüresítette a Kjt.-t, amely sok szempontból nem tudta követni a munkaerő-piaci és munkajogi változásokat, életszerűtlenné vált és széttöredezett szabályozást eredményezve. Ennek következtében indokolt a kulturális ágazat dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonyának munkaviszonnyá alakítása, ezáltal az egységes jogállásuk, munkavégzési feltételeik megteremtése, valamint az illetmény helyébe lépő munkabér kialakítása, azzal a garanciális rendelkezéssel, hogy az érintettek összességében nem kerülhetnek kedvezőtlenebb bérhelyzetbe, mint amit a hatályos szabályozás számukra jelenleg biztosít. A társadalom számára a jelzett változtatás előreláthatólag pozitív üzenettel bír, az egyben a modern állam által biztosított közszolgáltatások minőségének garanciája; eredményeképpen felértékelődne az egyéni teljesítményértékelés szerepe, amely magasabb szintű szolgáltatások nyújtására ösztönöz.
2. Ezen felül cél a kulturális ágazat tekintetében az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő teljes körű megfelelőségéhez szükséges technikai módosítások megvalósítása, valamint a levéltári anyag kutathatósága és publikálására vonatkozó szabályozás felülvizsgálata, különös tekintettel a felelősség, visszakereshetőség és elszámoltathatóság kérdéskörére, valamint a kutatási korlátozásokra vonatkozó időtartamok egységesítésére. Elsődleges cél a tudományos kutatás feltételeinek biztosítása, a személyes adatok publikálhatóságának az adatvédelmi szabályoknak való megfeleltetésével
A törvényjavaslat módosítja a felsőoktatási intézmények által fenntartott állami szaklevéltárakra vonatkozó szabályozást, azok önálló kategóriaként jelennek meg a közlevéltárak között.
A törvényjavaslat egyrészt meg kívánja teremteni annak lehetőségét, hogy a határon túli magyarok könyvtári ellátottsága szervezettebb keretek között valósuljon meg, másrészt
erősíteni kívánja a vidéki életminőséget. Ennek eszközeként létrehozza a regionális hatókörű könyvtárak rendszerét, melyek feladata többek között a határainkon túli magyarság könyvtári szolgáltatásainak támogatása, valamint a megyei hatókörű városi könyvtárak együttműködésének, ellátásának koordinálása.
A törvényhozó az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény módosításával megteremti a közös működtetésű önkormányzati fenntartású színházak állami támogatásának részletszabályait biztosító felhatalmazást.
A megyei könyvtárak és a megyei hatókörű városi múzeumok feladatának ellátását szolgáló egyes állami tulajdonú vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 2015. évi LXXV. törvény rendelkezik arról, hogy a megyei hatókörű városi múzeumok alapleltárában és jogszabály szerinti külön nyilvántartásában szereplő kulturális javak az intézmények vagyonkezelésébe kerülnek. A módosítás a Szépművészeti Múzeumtól a tatai Kuny Domokos Múzeum vagyonkezelésébe került gipsz szobormásolat gyűjtemény 563 tételét egykori vagyonkezelőjéhez visszaadva, az antikvitástól reneszánszig ívelő gipszmásolat-gyűjtemény újraegyesítését szolgálja. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) a megyei hatókörű városi múzeumok állami feladatairól, ezen belül az ezen belül az alapleltárban és jogszabály szerinti külön nyilvántartásban szereplő kulturális javak vagyonkezeléséről.

Forrás: Közművelődési szakmai fórum