Betűméret növelése Betűméret csökkentése FacebookBMK a YouTube-onBMK az Issuu-nRSS FeedBMK HírlevélChange to English

Törvényjavaslat a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáróA Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 15. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 24. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Netjogtár

1. Általános rendelkezések:

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatnál vagy más, a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény hatálya alá nem tartozó költségvetési szervnél kulturális tevékenységet végző közalkalmazottakra, valamint ilyen tevékenységet végezni kívánó személyekre terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában
1. felsőfokú előadó-művészeti szakképzettség: a művészeti képzési területen a munkakörnek megfelelő alap- vagy mesterképzési szakon szerzett oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség vagy annak megfeleltethető korábbi főiskolai vagy egyetemi oklevéllel tanúsított végzettség és szakképzettség, továbbá zene- és táncművészeti tevékenység esetében a tanári végzettség, valamint színházművészeti tevékenység esetében a művészetközvetítési képzési területen szerzett végzettség, ha nincs a művészeti munkakörnek megfelelő hazai szakirányú felsőfokú képzés, akkor szakirányú felsőfokú végzettségnek kell tekinteni a munkakör betöltéséhez szükséges szakmában szerzett, az államilag elismert, középfokú szakképzettséget nyújtó képzésben szerzett szakmai végzettséget igazoló bizonyítvánnyal tanúsított szakképesítést, az államilag elismert, középfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti szakképesítésnek tartalmilag megfeleltethető végzettséget, illetve minden korábbi jogszabály alapján szakmai vizsga teljesítésével szerzett művészi vagy művészeti munkakör betöltéséhez előírt szakmai végzettséget;
2. felsőfokú közművelődési szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus
(művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor, kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az államilag elismert felsőfokú szakképzettséget nyújtó képzés szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;
3. felsőfokú végzettség: alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben szerzett végzettség, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) szerinti főiskolai szintű vagy egyetemi szintű
végzettség;
4. fizetési osztálynak megfelelő szintű szakirányú felsőfokú szakképzettség: az Nftv. szerinti főiskolai szintű végzettség és szakirányú szakképzettség vagy alapfokozat és szakirányú szakképzettség, egyetemi szintű
végzettség és szakirányú szakképzettség vagy mesterfokozat és szakirányú szakképzettség;
5. kulturális tevékenység: a művészeti, közművelődési és közgyűjteményi tevékenységek együttes elnevezése;
6. kutatónap: a tudományos szakfeladat ellátására biztosított olyan munkanap, amely során a foglalkoztatott jogosult a munkavégzési hely szabad megválasztására;
7. mesterfokozatú szakképzettség: az Nftv. szerinti egyetemi szintű végzettség és szakképzettség vagy mesterfokozat és szakképzettség;
8. szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség: az Nftv. szerinti felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szinten szerzett, a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakképzettség;
9. szakirányú szakképzettség: felsőfokú végzettséghez kapcsolódó, a közalkalmazott munkakörének megfelelő szakképzettség;
10. szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség: az Nftv. szerint felsőoktatási intézményben felsőfokú végzettségi szintet követően szerezhető szakirányú szakképzettség, valamint az 1996. szeptember 1-je előtt,
a felsőoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított szakképzettség;
11. tudományos fokozat: az Nftv. szerinti doktori képzésben szerzett tudományos fokozat [Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Liberal Arts (DLA)], a tudomány kandidátusa, az 1984 előtt szerzett egyetemi doktori cím, a tudomány doktora, a külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat.

2. A közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételei:

[A Kjt. 20. § (3) bekezdéséhez]
3. § A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény (a továbbiakban: Kultv.) szerinti közművelődési tevékenység (a továbbiakban: közművelődési tevékenység), illetve a Kultv. szerinti
közgyűjteményi tevékenység (a továbbiakban: közgyűjteményi tevékenység) biztosításáért felelős magasabb vezetői vagy vezetői megbízás feltétele a megbízás ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

[A Kjt. 20/A. § (2) bekezdéséhez]
4. § Kulturális tevékenységet ellátó munkakör (a továbbiakban: kulturális munkakör) – az 1. melléklet szerinti vezetői és magasabb vezetői megbízás kivételével – pályázat nélkül is betölthető.

3. A gyakornoki időre vonatkozó szabályok:

[A Kjt. 22. § (4), (5) és (10) bekezdéséhez]
5. § (1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. (a továbbiakban: Kjt.) 22. § (4) és (5) bekezdése szerinti munkakörnek a 2. melléklet szerinti kulturális munkakörök tekintendők.
(2) Nem kell gyakornoki időt kikötni:
a) az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény
(a továbbiakban: Emtv.) szerinti művészeti tevékenység ellátására irányuló munkakörben,
b) közművelődési vagy közgyűjteményi tevékenység ellátására irányuló munkakörben, ha a közalkalmazott
a gyakornoki követelményeket teljesítő, legalább 120 órás akkreditált továbbképzésben vesz részt,
c) annak, aki a munkáltató kulturális tevékenysége körében bármilyen kulturális munkakörben már teljesítette a gyakornoki követelményeket.

4. A vezetői megbízással kapcsolatos szabályok

[A Kjt. 23. § (2) bekezdéséhez]
6. § (1) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú végzettséggel és közművelődési szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú szakképesítéssel,
b) a felsőfokú közművelődési szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontja szerinti felsőfokú szakirányú szakképesítésének és egyben az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben legalább
ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Közművelődési tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az a) pont ab) alpontjában meghatározott szakvizsgájának és egyben az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő feladatkörben, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló további jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

7. § (1) A Kultv. szerinti tudományos és szakkönyvtári tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel és
ab) a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti B2 szintet elérő idegennyelvismerettel és
ac) legalább egyéves vezetői gyakorlattal,
b) végzettségének, szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) végzettségének és szakképzettségének vagy az ellátott kulturális tevékenységnek, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) A Kultv. szerinti települési könyvtári ellátást biztosító tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak kivételével a Kultv. szerinti nyilvános könyvtári tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői vagy vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel és segédkönyvtáros szakképzettséggel, és
b) végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

8. § (1) A Kultv. szerinti hang- és képarchívumi tevékenység (a továbbiakban: hang- és képarchívumi tevékenység) ellátásának biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és
ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,
b) a végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Hang- és képarchívumi tevékenység ellátásának biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségének és szakképzettségének és az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

9. § (1) A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvény szerinti levéltári tevékenység (a továbbiakban: levéltári tevékenység) biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú szakirányú szakképzettséggel és
ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,
b) végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
(2) Levéltári tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett.

10. § (1) A Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel vagy jogász vagy közgazdász szakképzettséggel és
ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
(2) A Kultv. szerinti múzeumi szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik
aa) mesterfokozatú végzettséggel és szakirányú szakképzettséggel, és
ab) a KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismerettel,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább négyéves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenységet végez.
(3) A Kultv. szerinti közérdekű muzeális gyűjtemény vagy közérdekű muzeális kiállítóhely szakmai besorolású muzeális intézményi tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői, illetve vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább kétéves szakmai gyakorlatot szerzett.

11. § (1) Az alkotóművészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.
(2) Az Emtv. szerinti előadó-művészeti tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetői és vezetői megbízást olyan közalkalmazott láthat el, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az általa ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett.

12. § Több kulturális tevékenység ellátását biztosító szervezeti egység vezetésére irányuló magasabb vezetői vagy vezetői megbízást az láthat el, aki legalább a szervezeti egység egyik kulturális tevékenysége tekintetében megfelel a magasabb vezetői vagy vezetői megbízással szemben az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

13. § (1) A kulturális tevékenység biztosításáért felelős magasabb vezetőnek a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás akkreditált képzést kell elvégeznie, és az azt
igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a magasabb vezetői megbízást vissza kell vonni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti magasabb vezető mentesül az (1) bekezdés szerinti képzés elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy az (1) bekezdés szerinti képzést a magasabb vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.
14. § Magasabb vezető megbízásához − ha nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója − szükséges a fenntartó egyetértése is.

5. A munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályok

[A Kjt. 55. §-ához]
15. § (1) A 3. melléklet szerinti tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazott tudományos feladatait egyéni tudományos munkaterv (a továbbiakban: munkaterv) alapján végzi. A munkatervet a tudományos kutatás
szabadságának biztosítása mellett, de a munkakörében ellátott kulturális tevékenységéhez igazodóan a közalkalmazott évente elkészíti, és jóváhagyásra benyújtja a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
(2) A tudományos munkakört betöltő közalkalmazott – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – legalább kéthetente egy, legfeljebb hetente egy kutatónap igénybevételére jogosult a munkaterv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója által jóváhagyott rendben.
(3) Ha az (1) bekezdés munkaterv szerinti tudományos kutatás jellege indokolja, a kutatónapok összevontan is kiadhatóak a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyedi engedélye alapján.
(4) A tudományos munkakört betöltő közalkalmazott a kutatónapok felhasználásáról egyéni tudományos munkabeszámoló (a továbbiakban: munkabeszámoló) keretében évente beszámolni köteles. Amennyiben a munkabeszámoló alapján nem igazolható a kutatónapoknak a munkaterv szerinti felhasználása, a következő évben a tudományos munkakör betöltője nem jogosult kutatónap igénybevételére.
(5) A munkaterv és a munkabeszámoló benyújtásának és elfogadásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója saját hatáskörben állapítja meg.

6. A munkakörökre, fizetési osztályokra, bérpótlékokra vonatkozó szabályok

[A Kjt. 61. § (1) bekezdéséhez]
16. § (1) A kulturális munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési osztályokat, valamint a munkakör betöltéséhez a Kjt. 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan szükséges képesítési és többletkövetelményeket a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Ha a 2. melléklet a kulturális munkakörre nem határoz meg képesítési előírást, akkor a munkakör betölthető mindazon végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel, amelyet a Kjt. 61. § (1) bekezdése a munkakörhöz a 2. mellékletben meghatározott fizetési osztályba sorolás feltételeként előír.
(3) A KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása történhet különösen államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről
szóló igazolás bemutatásával.
17. § (1) A könyvtári, levéltári, illetve muzeális intézményi munkakörök betöltéséhez előírt szakvizsgával egyenértékűnek kell tekinteni az ellátott kulturális tevékenységnek megfelelő, szakirányú továbbképzésben szerzett oklevelet.
(2) A közművelődési munkakör esetében jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az államilag elismert szakképzésben felsőfokú közművelődési szakember, felsőfokú kulturális menedzser és felsőfokú közművelődési menedzser szakképesítést igazoló bizonyítvány.
18. § (1) A besorolás megállapításakor főiskolai szintű végzettségként kell figyelembe venni a tanítóképző intézeti népművelő-könyvtáros, továbbá a tanítóképző főiskolai szakkollégiumi (könyvtáros, népművelő) oklevelet, valamint a hároméves népművelő-könyvtáros szakot, illetőleg a könyvtárosképző szaktanfolyamot végzettek részére a főiskolai végzettség megszerzésének feltételeiről szóló 2/1976. (IX. 14.) OM rendelet alapján szerzett képzettséget.
(2) A besorolás megállapításakor főiskolai végzettségként kell figyelembe venni zeneművészeti szakiskola, az állami zenekonzervatórium tanárképző tagozatán szerzett állami zenekonzervatóriumi, valamint a művészeti szaktanárképzőben szerzett oklevelet.

[A Kjt. 70. § (3) bekezdéséhez és 75. § (1) bekezdéséhez]
19. § A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízásnak minősülő beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét az 1. melléklet határozza meg.
20. § (1) Pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett koncertmesteri vagy szólamvezetői feladatot is ellát. A pótlék mértéke koncertmester esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 75%-a, szólamvezető esetén a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.
(2) Területi pótlék jár annak a közgyűjteményi, valamint közművelődési tevékenységet ellátó közalkalmazottnak, aki olyan településen dolgozik, amely szerepel a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás
feltételrendszeréről szóló kormányrendelet szerinti kedvezményezett települések jegyzékében. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 35%-a.
(3) Oktatói pótlék állapítható meg annak a közalkalmazottnak, aki munkaköri feladatainak ellátása mellett felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók, szakképző intézményi, szakgimnáziumi, szakiskolai tanulók vagy szakmai
gyakorlatot végzők betanításával, gyakorlatának vezetésével foglalkozik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 15%–35%-a lehet.
(4) Kutatói pótlékra jogosult az a közalkalmazott, aki az ellátott kulturális tevékenységhez kapcsolódó szakmai területéhez köthető témakörben tudományos fokozattal rendelkezik. A pótlék mértéke a Kjt. szerinti pótlékalap 50%-a.
(5) A kulturális tevékenységet ellátó közalkalmazottat kulturális illetménypótlék illeti meg. A kulturális illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét a 4. melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet 2020. november 1-jén lép hatályba.

22. § (1) E rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül a kulturális tevékenységet végző közalkalmazottak munkakörét a 2. mellékletnek megfelelően meg kell állapítani.
(2) Az a közalkalmazott, aki a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete alapján töltötte be munkakörét, és nem felel meg az e rendelet szerint a munkakörére vonatkozó képesítési és többletkövetelményeknek, de e rendelet hatálybalépésének napján az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig 5 évnél kevesebb ideje van hátra, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig munkakörében továbbfoglalkoztatható.
(3) Az R. 1. számú melléklete szerinti, de a 2. vagy a 3. mellékletben nem szereplő munkaköröknek a 2. vagy a 3. melléklet szerinti munkaköröknek történő megfeleltetését az 5. melléklet tartalmazza.
23. § Ez a rendelet a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
24. § Hatályát veszti a kulturális szakemberek szakmai továbbképzésének nyilvántartásba vételi szabályairól szóló 378/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § a) pont ac) alpontja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Mellékletek a Magyar közlöny 235. számában találhatók.

Forrás: MAGYAR KÖZLÖNY 235. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA – 2020. október 30., péntek

Share
� Lakossági tartalom �

Keresés Doboz kibontása

BMK lakossági szolgáltatások Doboz kibontása

Társadalmi felelősségvállalás Doboz kibontása

Rólunk írták Doboz kibontása

Elismeréseink Doboz kibontása

Elégedettség mérő Doboz kibontása

Közadatkereső Doboz kibontása

1119 Budapest, Etele út 55. Telefon: 06/1/371-2760