Nyomtatás 

Lényeges jogszabályváltozások 2021-ben a mozgáskorlátozott emberek életébenA mozgáskorlátozott emberek életét érintő számos jogszabály változott 2021. január 1-jétől. Az év eleji jogszabálymódosítások legjobban várt új szabálya a keresetkorlát megszüntetése, de fontos felhívni a figyelmet a megváltozott munkaképességű személyek ellátása felülvizsgálatának 2021-ben biztosított lehetőségére is. A felülvizsgálatot azok a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek kérhetik, akiknek ellátását a kormányhivatal 2016. május 1-ét követően havi átlagjövedelem hiányában alapösszeg alapján állapította meg. A legfontosabb pénzbeli ellátásokat és más kedvezményeket érintő módosításokat mindenképpen érdemes megismerni, ezeket gyűjtöttük össze.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait szabályozó törvény (Mmtv.) és kormányrendelet változásai

Keresetkorlát megszüntetése

2021. január 1-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők keresetük összegére vonatkozó megkötés nélkül, korlátlanul végezhetnek munkát ellátásuk egyidejű igénybevétele mellett, miután hatályukat vesztették az Mmtv. azon szabályai, melyek szerint megszűnik az ellátásra való jogosultság, ha a rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy keresőtevékenységet folytat, és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér másfélszeresét.

Havi átlagjövedelem meghatározására tekintettel az ellátás összegének felülvizsgálati lehetősége

2021. január 1-től hatályos az Mmtv. havi átlagjövedelem meghatározására vonatkozó rendelkezése, mely szerint, ha a jogosult a referencia időszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi jövedelemmel, akkor a referencia-időszak kezdő időpontját követően szerzett, a kérelem benyújtásának napját megelőző 180 naptári napi jövedelem napi átlagának harmincszorosát kell figyelembe venni átlagjövedelemként. Ez azt jelenti, hogy az igénylőnek nem a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző 180 napra kell jövedelemmel rendelkeznie, hanem a kérelem benyújtását megelőző és a referencia időszak kezdete közötti időtartamban szükséges 180 napi jövedelem az átlagjövedelem megállapításához.

Ezzel összefüggésben az Mmtv. végrehajtási rendelete egy új rendelkezéssel egészült ki, melynek értelmében lehetőség van a 2016. május 1-jét követően havi átlagjövedelem hiányában megállapított ellátási összegek felülvizsgálatára.

A kormányrendelet 33. §-a szerint, ha a megváltozott munkaképességű személy részére 2016. május 1-jét követően az ellátás összegét havi átlagjövedelem hiányában állapították meg, 2021. december 31-éig kérelmet nyújthat be a rehabilitációs hatósághoz az ellátási összeg felülvizsgálata céljából.

Ha az ellátási összeg felülvizsgálata során az Mmtv. 2021. január 1-jétől hatályos havi átlagjövedelemre vonatkozó rendelkezése alkalmazásával megállapítják, hogy az ellátási összeg a kérelmező számára kedvezőbb, részére a magasabb ellátási összeget kell megállapítani. Ebben az esetben a megváltozott munkaképességű személy részére az így megállapított ellátási összeg és a ténylegesen kifizetett ellátás különbözete 2021. január 1-jéig visszamenőlegesen is jár.

Nem szüntethető meg az ellátás meghatározott gyermekneveléshez kapcsolódó ellátások igénybevétele esetén

Az Mmtv. módosításának köszönhetően 2021. január 1-től a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők jogosultsága nem szűnik meg a gyermekgondozási díj (GYED), a csecsemőgondozási díj (CSED) és örökbefogadói díj megállapítása esetén. Azonban ha valaki GYED, CSED, és örökbefogadói díjban részesül, ennek időtartama alatt rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátásra nem lehet jogosult, minthogy a most említett gyermekvállaláshoz kapcsolódó ellátások továbbra sem kerültek ki a rendszeres pénzellátások köréből.

Emelkedik az alapösszeg

A kormányrendelet alapján a 2020. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az alapösszeg 107 540 forint.

Szociális törvény változásai

Gyermekek otthongondozási díja

A 2021. január 1-től hatályos szabály értelmében az önellátási képesség mértékének megállapítása céljából nem szükséges szakértőt kirendelni „E” minősítési kategóriába (Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja) sorolt gyermek esetében.

A szociális ellátásokról szóló kormányrendelet eddig az önellátási képességről szóló szakmai vélemény érvényességi idejét 5 évben határozta meg. Ez évtől e szakmai vélemény érvényessége határozatlan idejű abban az esetben, ha a súlyosan fogyatékos ápolt gyermek állapota végleges, és abban változás nem várható.

Határozatlan érvényességi idejű szakmai vélemény csak abban az esetben állítható ki, ha az orvostudomány jelenlegi állása szerint az önellátási képességben javulás sem műtéttel, sem gyógykezeléssel, sem rehabilitációval nem érhető el, és abban a gyermek életkorából adódó változás sem várható.

Települési támogatás

A települési önkormányzat rendeletében a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását, gondozását végző személy részére megállapított, havi rendszerességgel nyújtott települési támogatás havi összegét 2021. január 1-től úgy kell szabályozni, hogy az ápolási díj alapösszegét az nem haladhatja meg. Korábban a támogatás összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez igazodott, azonban annak mértéke 2021-ben sem változott, idén is 28500 forint.

A rokkantsági járadék összege

A rokkantsági járadék havi összege 2021. január 1-jétől 40 310 forint.

A 2021. évi tizenharmadik havi ellátás

A tizenharmadik havi ellátásról szóló kormányrendelet szerint a tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonló módon tizenharmadik havi ellátást azok a személyek kapnak, akik olyan rendszeres pénzellátásban részesülnek, amely évente a nyugdíjakkal azonos módon emelkedik.

Tizenharmadik havi ellátást folyósítanak mindazoknak, akik 2020. legalább egy napjára, valamint 2021. év januárjában többek között rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, baleseti járadékban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, rokkantsági járadékban részesülnek.

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg. A tizenharmadik ellátás összege ellátásonként a folyósított összeg 25 százaléka.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az utalást 2021. február hónapban hivatalból végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell benyújtania.

Postai kifizetés esetén tizenharmadik havi ellátás a 2021. február havi ellátással együtt, a szokásos nyugdíj-kifizetési napon kerül kifizetésre.

Bankszámlára történő utalás esetén tizenharmadik havi ellátás a nyugdíjakkal azonos napon, 2021. február 12-én utalják az érintettek számlájára.

Parkolási igazolványra 2021. július 1-től hatályos szabályozás

A kormányhivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal értesíti az ügyfelet az igazolvány érvényességi idejének lejáratáról és arról, hogy ha a jogosultsága továbbra is fennáll, kezdeményezheti az igazolvány meghosszabbítását. A kormányhivatal az értesítést elektronikus úton küldi el – a jogszabályban meghatározott elektronikus kapcsolattartás szabályai szerint – ha az ügyfél rendelkezik hivatalos elérhetőségnek minősülő tárhellyel.